Саугъэтхэм анаIэ атет

ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр мыгъэ илъэс 71-рэ мэхъу. Мы мэфэкI мафэу къэблагъэрэм зэрифэшъуашэу пэгъокIынхэу тыдэкIи зыщагъэхьазыры. Адыгэ Республикэми ащкIэ Iофыгъо макIэп зэшIуихырэр. ЩыIэ­кIэшIу тиIэу тыпсэуным фэбэ­нэгъэ тятэжъ-тянэжъхэм, тиIа­хьыл гупсэхэм, тидзэкIолIхэм шъхьэкIафэ афэтшIыныр къалэжьыгъ. Ахэм егъэшIэрэ щытхъур адэжь! Сыдэущтэу ахэр непэ тыгу къэдгъэкIыжьхэра? Ахэм яшIэжь сыдэущтэу уасэ фэтшIыра? Саугъэтэу, мыжъо­сынэу афагъэуцугъэхэм зэрифэшъуашэу тынаIэ атета?

IMG_0010

Мы упчIэхэр фэдгъэзагъэх Теуцожь районым иадминистрацие ипащэ игуадзэу Бэгъу­шъэ Борисэ.

— Къоджэ псэупIэ пэпчъ Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэр адэтых, — къеIуатэ Борисэ. — Илъэс къэс, жъоны­гъуакIэм и 9-р къэмысызэ, саугъэтхэм язытет зыщытэгъэгъуазэ, гъэцэкIэ­жьын­хэр зищы­кIагъэхэр къыхэтэгъэщых. Нэужым архитектурэм сметэ зэхегъэуцо ыкIи зищыкIагъэхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ятэ­шIылIэх. Мыщ пэIухьащт ахъщэр бюджетым къыдыхэлъыта­гъэу щытэп, арышъ, районым ис предпринимательхэм, чIыгу­лэжьхэм зафэтэгъазэ, ахэм къытатырэ ахъщэмкIэ гъэкIэ­жьын-гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр тэшIых.

Борисэ къызэриIуагъэмкIэ, гъэрекIо гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр къоджэ псэупIэхэм адэт саугъэтхэм арашIылIагъэх. Ахэм краскэ арамыхьылIэ­жьынэу мраморкIэ, плиткэкIэ апкIыхьагъэх. Мыгъэ саугъэтхэм язытет зызыщагъэгъуазэм, 3-мэ — Аскъэлэе, Очэпщые ыкIи Гъобэкъое къоджэ псэ­упIэхэм адэтхэм — гъэцэкIэ­жьын цIыкIу-шъокIухэр ящыкIа­гъэхэу къыхагъэщыгъ, ахэмкIэ сметэ зэхагъэуцуагъ. ТекIо­ны­гъэм и Фонд сомэ мин 200 фэдиз къыугъоигъэу щыI, ащ къыхахынышъ, гъэцэкIэжьынхэр ашIынхэу ары. Мы мэфэ бла­гъэхэм IофшIэнхэр рагъэжьэ­щтых.

Районым щыщ предпринимательхэу, чIыгулэжьхэу Хьабэхъу зэшхэу Юрэрэ Аскэррэ, Хьачмамыкъо Славик, Цундышкэ Руслъан, ЛIыхъурэе Адам, Хъут Аскэр, ЛIыIэпIэ Ибрахьим, нэ­мыкIхэми сыд фэдэрэ лъэны­къокIи районым яшIогъэшхо къызэрэрагъэкIырэм фэшI рэзэныгъэ гущыIэхэр Борисэ афегъазэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Те­уцожь районым Хэгъэгу зэо­шхом иветеран нэбгыри 4 щэ­псэу: Пэнэжьыкъуае щыщэу Пэнэшъу Хьанахъу, Лъэустэн­хьаблэкIэ — Вера Ващенкэр, АскъэлаекIэ — Еутых Шумаф ыкIи къутырэу Петровым щыпсэурэ Андрей Ткаченкэр.

— Администрацием ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм ветеранхэр янэплъэгъу рагъэкIы­хэрэп, зэрифэшъуашэу алъэплъэх, IэпыIэгъу ящыкIагъэмэ арагъэгъоты — еIо Борисэ. — Мары гъэрекIо Аскъэлае щыпсэурэ Еутых Шумафэ иунашъхьэ фызэблэтхъугъ. Ащ нэмы­кIэу медицинэм иIофышIэхэр, социальнэ IофышIэхэр ветеранхэм адэжь кIохэзэ япсауныгъэ изытет лъэплъэх, афэсакъых. ГъэрекIо жъоныгъуакIэм и 9-м ехъулIэу нэбгыри 4-ми мини 100 зырыз яттыгъагъ, мыгъи а мурадыр тиI.

ЖъоныгъуакIэм и 9-м ехъу­лIэу Iофтхьэбзэ бэкIае рай­оным щырагъэкIокIынэу щыт. ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу кIэлэеджакIохэм сочинениехэр атхыщтых, пчыхьэ­зэхахьэхэр зэхащэщтых, ахэм ветеранхэр арагъэблэгъэщтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых.

КIарэ Фатим.