МэфэкI шIыкIэкIэ агъэсагъэх

КIэлэцIыкIум ищы­Iэныгъэ, ипсауныгъэ нахь лъапIэ щыIэп. Ар къэухъумэ­гъэным фэшI гъо­гу­рыкIоным ишапхъэхэр Къэрэлы­гъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм ны-тыхэми, водительхэми бэрэ агу къагъэкIыжьых, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

DSCN7414

«Добрый знак» зыфиIорэр ыпэкIи Адыгеим щырагъэкIо­кIыгъ. Пшъэрылъ шъхьаIэу ащ иIэр ныбжьыкIэхэм гъогуры­кIоным ишапхъэхэр ягъэшIэ­гъэнхэр, ахэр агъэцэкIэнхэм къыфэщэгъэнхэр ары.

Джащ фэдэу мы мафэхэми инспекторхэмрэ ны-тыхэмрэ зэгъусэхэу Iофтхьабзэу «Добрый знак» зыфиIорэр ­зэхащагъ.

DSCN7440

КIэлэцIыкIухэу, ны-тыхэу мэ­фэкIым къекIолIагъэхэм ин­спекторхэр ягъусэхэу тамы-
гъэу «Дети» зыфиIорэр сурэт ашIыгъ. Нэужым а тамыгъэр зытет торт IэшIур кIэлэцIыкIу­хэм къафахьыгъ. ЗэкIэми агу рихьыгъ мэфэкI зэIукIэр.

(Тикорр.).