КIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъу рагъэжьагъ

Адыгеим ианахь кIэлэегъэджэ дэгъур къызыщылъэгъощт зэнэкъокъур Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэм щырагъэжьагъ. Мыгъэ ар я 21-у зэхащагъ. Республикэм ирайонхэм ыкIи икъалэхэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэ кIэлэегъаджэхэр ары мыщ хэлажьэхэрэр. Ахэр зэкIэмкIи нэбгырэ 12 мэхъух. Мы илъэсым кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэр ары анахьыбэу къекIолIагъэхэр.

DSC_8295

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт. КIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм яIофшIэнкIэ хэхъо­ныгъэхэр ашIынхэм, яшIэны­гъэхэм ахагъэхъоным пае мыщ фэдэ зэнэкъокъухэр, семинар, егъэджэн зэфэшъхьафхэр зэрафызэхащэхэрэр къыIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоныгъэхэр зэришIы­хэрэр къыхигъэщыгъ.

— Егъэджэным исистемэ гъунапкъэ зэримыIэр дэгъоу тэшIэ. Илъэс къэс шэпхъакIэхэр тиIоф­шIэн къыхэхьэх. УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ныбжьыкIэхэм шIэныгъэ куу зэрядгъэгъотыщт хабзэхэр къытфегъэуцух, ар тэ зэрифэшъуашэу зэшIотэхы, — къыIуагъ Хъуажъ Аминэт.

ХьисапымкIэ, физикэмкIэ, информатикэмкIэ, химиемкIэ, биологиемкIэ кIэлэегъаджэхэр мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм ма­кIэу зэрахэлажьэхэрэр министрэм къыхигъэщыгъ ыкIи ащ нахь лъыплъэнхэу къариIуагъ. «2016-рэ илъэсым икIэлэегъэ­джэ анахь дэгъу» зыфиIорэм зыщызыушэтынэу къекIолIагъэ­хэм зэрифэшъуашэу зыкъагъэ­лъэгъонэу, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу «Здравствуйте, это я!» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ кIэлэ­егъаджэхэм нэужым заушэтыгъ. Джащ фэдэу методическэ семинархэр, класснэ сыхьатхэр зэхащэщтых, урокхэр къа­ты­щтых. Тхьамафэм къыкIоцI республикэм ианахь кIэлэ­егъэджэ дэгъухэр зэнэкъокъу­щтых. Мэ­лылъфэгъум и 22-м Iофтхьабзэр аухыщт, текIоныгъэ къыдэзыхырэм ахъщэ шIухьаф­тыным дакIоу Урысые зэнэкъо­къум хэлэжьэным ифитыныгъэ иIэ хъущт.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.