ИшIэныгъэкIэ къыбдэгуащэ

КIэлэегъадж, методист, шIэныгъэлэжь, цIыф мыпшъыжь: адыгабзэм — ныдэлъфыбзэм иметодикэ Iоф дэзышIэрэ шIэныгъэлэжьэу, педагогикэ шIэныгъэ­хэмкIэ кандидатэу Цуекъо Алый Базрыкъо ыкъор.

Адыгэ Республикэм иеджапIэхэм адыгабзэр ащязыгъэхьырэ кIэлэегъа­джэхэм Цуекъо Алый зымы­шIэ­рэ, иIоф­шIагъэхэм уасэ афэзымы­шIырэ зи ахэтын фаеп. Сыда пIомэ Алый хьалэлэу ишIэныгъэ кIэлэегъа­джэхэм ахигощагъ ыкIи ахегуащэ.

Алый иIофшIагъэхэм уакъытегущыIэн зыхъукIэ, бэдэд къэпIон плъэкIыщтыр. Ахэм «гъуни, нэзи яIэп» зыфаIорэм фэд: программэхэр, кIэлэеджакIохэр зэреджэ­щтхэ тхылъхэр, гущыIалъэхэр, методиче­скэ рекомендациехэр ыкIи нэмыкIхэри.

Цуекъо Алый нэIуасэ сызыфэхъугъэр тыгъуасэ фэд, дэгъоу къэсэшIэжьы, ау ар илъэсхэмкIэ къэплъытэн зыхъукIэ, 30-м ехъугъ. ЦIыфыр зы сыхьат закъо­кIэ гущыIэгъу къыпфэхъугъэ зыхъукIэ, иакъыли, игулъыти якууагъэ икъу фэдизэу къэмышIэнкIи мэхъу, ау илъэс пчъагъэрэ узэдэлэжьагъэ зыхъукIэ, ар дэгъоу къэошIэ.

Алый мыпшъыжьэу, емызэщэу Iоф зышIэрэмэ ащыщ, цIыф заф, хьалэл, гукIэгъу.

Алый нэIуасэ сызыфэхъум Мыекъо­пэ еджапIэу N 9-м Iоф щысшIэщтыгъ. А лъэхъаным Мыекъуапэ еджэпIэ заул адыгабзэм зыщырагъаджэщтыгъэхэр. Ащ изэгъэшIэнкIэ упчIэу къэтэджхэрэр зэтхьылIэщтыгъэхэр къэлэ комитетым иIофышIэщтыгъэу Гумэ Симэрэ Цуекъо Алыйрэ. Ахэм апкъ къикIыкIэ Iэнэ хъу­раехэр, семинархэр, шIэныгъэ-практиче­скэ конференциехэр бэрэ зэхащэщтыгъэх.

Алый упчIэжьэгъу зыпшIыкIэ джэуа­пыр къыуетыжьы, ау укъызыкIэры­кIыжь­кIэ, шIэгъэн фэе Iофыгъохэу къы­Iэты­гъэхэм рэхьатныгъэ къыуатырэп. Ренэу игущыIэ къызщиухыщтым лъэшэу икIас къыуиIоныр: «Джа зигугъу къэсшIы­гъэхэм столым укIэрысэу Iоф адэпшIэныр егъэзыгъэп, хьакум уIутми ахэм ягупшыс». А гущыIэхэм мэхьанэшхо акIоцIылъ, тыдэ ущыIэми Iофым изэшIохынкIэ икIыпIэу щыIэхэм уарагъэ­гупшысэ, шIыкIэ-гъэпсыкIэ зэфэшъхьаф­хэм уалъыхъун фаеу уашIы. Ащ фэдизым фэмыухырэр Iофыгъуабэ зыпылъэу адыгабзэм изэгъэшIэн ары.

Алый непэ гугъэ инхэр иIэх. ШIэгъэн фэе гухэлъхэр зыфэзгъэуцужьырэм игъа­шIэ кIыхьэ мэхъу. Ежьыри гъэшIэ кIыхьэ хъунэу тыфэлъаIо. Алый имэфэкI мафэ пае тыфэгушIо. Акъылыр, былымыр, насы­пыр, ныбджэгъур, унагъор игъо­гогъухэу илъэ­сыбэрэ псэунэу фэтэIо!

КIэсэбэжъ Нэфсэт.