«Ислъамыем» илъэгапIэхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэ­дыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ипчыхьэзэхахьэ тыгъуасэ филармонием щыкIуагъ. Ащ фэгъэ­хьы­­гъэ зэ­IукIэу республикэ гъэзетхэм яунэ щызэхащагъэр Адыгеим культу­рэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ.

DSC_0503«Ислъамыем» Урысыем и Пра­вительствэ ишIухьафтын къыфа­гъэшъошагъ. Тыркуем, Израиль, Польшэм, Италием, Сирием, Иор­данием, Англием, Урысыем икъа­лэхэм концертхэр къащитыгъэх. Олимпиадэ джэгунхэу Лондон, Шъачэ ащыкIуагъэхэм якультурнэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъ. «Ис­лъамыер» дунаим щыцIэрыIу, Адыгэ Республикэм щытхъур къы­фехьы.

Художественнэ пащэу, Уры­сы­ем, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъ­къа­рым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, композиторэу Нэ­хэе Аслъан пэсэрэ адыгэ орэдхэм псэ къапигъэкIэжьызэ, лъэпкъ искусствэм хэхъоныгъэу ригъэшIырэм культурэмкIэ министрэм игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт иеплъыкIэхэр къы­риIолIа­гъэх. «Ислъамыем» фэдэ творческэ куп дунаим темы­тэу А. ШъэуапцIэкъом ылъытагъ. ЩыIэх ансамблэхэр орэди къаIоу, къашъохэу. «Ислъамыер» ащ фэ­дэ купхэм зэратекIырэр фольклорым къыхихызэ, ­музыкальнэ произведение инхэр цIыфхэм алъи­гъэIэсын зэрилъэкIырэр ары.

Иорданием «Ислъамыер» зырагъэ­благъэм, хэгъэгум имэфэкIхэм ахэлэжьагъ. ШъэуапцIэкъо Аминэт ансамблэм игъусагъ, тиартистхэм искусствэм IэпэIэсэ­ны­гъэу къыщагъэлъэгъуагъэм щы­гъуаз.

Творчествэм «Ислъамыер» зэ­рэпылъым, произведениехэр орэ­дыIохэм къызэраIохэрэм, му­зы­кантхэм яшIэныгъэ хагъэхъоным­кIэ композиторэу А. Нэхаир ар­тист­хэм ателъытагъэу зэрэусэрэм, нэмыкIхэм къатегущыIагъэх.

ОрэдыIохэу ХъокIо ­Сусанэрэ Агъыржьэнэкъо Саныетрэ журналистхэм яупчIэхэм джэуап зэ­гъэкIугъэхэр къаратыжьыгъэх. Кад­рэхэм ягъэхьазырын, «Ислъамыем» иконцертхэм язэхэщэн, фэшъхьафхэм атегущыIагъэх. ХъокIо Сусанэ «Гощэгъэ­гъым игъыбзэ», рапсодиеу «Хьа­гъэ­уджым изэфакIо» иеплъыкIэхэр къариIолIагъ. Композиторэу Нэхэе Аслъан джыри произведе­ниеу икъэлэмыпэ къычIэкIыщтхэр ирепертуар хигъахьэхэ шIоигъу.

Зиушъомбгъуным фэхьазыр

«Ислъамыер» зы чIыпIэ итырэ ансамблэхэм ащыщэп, кIэм лъэ­хъу. Ижъырэ орэдхэр, музыкальнэ произведениехэр зэгъэфагъэ­хэу цIыфхэм алъегъэIэсых. Ащ да­кIоу, Адыгеим ­икомпозиторхэу Тхьабысымэ Умар, Натхъо Джанхъот, Андзэрэкъо Чеслав, Сихъу Рэмэзан, Гъонэжьыкъо Аскэр, нэ­мыкIхэм аусыгъэхэр къыIо­щтых. Ансамблэм зиушъом­бгъущт, орэдыIохэм япчъагъэ ­хагъэхъощт. Ащ М. Къулэмрэ А. Нэхаимрэ къытегущыIагъэх.

Илъэс 25-рэ «Ислъамыер» зэ­рэхъурэм фэгъэхьыгъэ ­концертэу тыгъуасэ республикэм и Къэра­лыгъо филармоние щыкIуагъэм Темыр Кавказым, Къыблэ шъо­лъырым, IэкIыб хэгъэгухэм къа­рыкIыгъэхэр еплъыгъэх. Ансамблэм фильмэу тырахырэм Ерэкъо Бишер Iоф дешIэ. Ащ зэха­хьэм къызэрэщиIуагъэу, лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ цIыфхэм нахьы­шIоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ ама­лышIухэр щыIэх.

Зэфэхьысыжь концертыр Адыгэ Республикэм ия 25-рэ илъэси фэгъэхьыгъагъ. Ти ЛIышъхьэу Тхьа­­кIущынэ Аслъан, Правительствэмрэ Парламентымрэ­ «Ис­лъа­мыем» IэпыIэгъу къызэрэфэхъу­хэрэм А. Нэхаир къытегущыIагъ. Лъэпкъ искусствэр нахь ­лъагэу Iэтыгъэным тапэкIи пылъыщт.

«Ислъамыер» тэгъэлъапIэ, щыт­хъоу къыхьырэм республикэм ыцIэ лъагэу дунаим щеIэты.

Сурэтым итхэр: пресс-зэIукIэм хэлэжьагъэхэр.