Инэм ибатыр

Европэм атлетикэ онтэ­гъум­кIэ изэнэкъокъу Норвегием щыкIуагъ. Псэу­пIэу Инэм щагъэсэгъэ ­Родион Бочковым рывокым дышъэ медалыр къыщихьыгъ.

654631Адыгеим ибатыр кг 105-рэ къэ­зыщэчырэмэ якуп хэтыгъ. ШIы­кIэу рывокым иIэпэIэсэныгъэ зыщеушэтым кг 182-рэ къыIэтыгъ, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Толчокым кг 216-рэ къы­щиIэтыгъ. ТIоштэгъур зызэфахьысыжьым, яплIэнэрэ чIыпIэр Р. Бочковым къыдихыгъ.

Инэм щапIугъэ батырыр тренер-кIэлэегъаджэу, спортымкIэ ду­нэе класс зиIэ мастерэу Роман Козаковым егъасэ.