Игъэхъагъэхэр ащыгъупшэщтэп

Мэлылъфэгъум и 15-м ­илъэс 86-рэ ыныбжьэу идунай ыхъожьыгъ Хэгъэгу зэошхом, УIэшыгъэ КIуачIэхэм, РВСН-м, Космическэ дзэхэм ыкIи Команднэ-измерительнэ комплексым яветеранэу, СССР-м и Къэралыгъо премие илауреатэу, ­техническэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, кос­монавтикэмкIэ Урысые академиеу Циолковскэм ыцIэ зыхьырэм хэтыгъэу, генерал-майорэу Дэхъу Михаил.

5bc4730ee8f19e3a3f84474d65f4c0331930-рэ илъэсым шышъхьэ­Iум и 12-м Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъуаджэу ­Жемталэ къыщыхъугъ. Мэкъумэ­щы­шIэ унэгъо Iужъум къихъухьагъ.

УIэшыгъэ КIуачIэхэм илъэс 40-рэ ахэтыгъ. Армением, Гру­зием, Подмосковьем, Моск­ва, Киев, Прибалтикэм, Заполярьем, Камчаткэ, Приморскэ краим къулыкъу ащи­хьыгъ.

Аужырэ уахътэм Команд­нэ-измерительнэ комплексым ихэушъхьафыкIыгъэ Гупчэ итхьа­мэтагъ. Космическэ аппаратхэм ягъэIорышIэн епхы­гъагъ икъулыкъу. 1990-рэ илъэ­сым IофшIэныр ыгъэтIылъыжьи запасым зэкIо ужым офицер ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъуным фэгъэхьыгъэ общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэлэжьагъ.

2004-рэ илъэсым Дэхъу Ми­хаил Межрегиональнэ общест­веннэ организациеу «Ветераны Командно-измерительного комплекса» зыфиIорэм и Совет и Тхьаматэу агъэнэ­фагъ. Урысые ­космонавтикэм и Федерацие и Совет и Президиум хэтыгъ.

Ихэгъэгу къызэриухъумэ­щтыр, зэригъэдэхэщтыр, ти УIэ­шыгъэ КIуачIэхэм амалэу яIэхэр зэригъэпыгъэщтыр ары М. Дэхъур зыфэлэжьагъэр. ИIофшIэн ыгу етыгъэу зэри­гъэцакIэрэм пае я 2-рэ ыкIи я 3-рэ степень зиIэ орденэу «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» зыфиIорэр, джащ фэдэу орденхэу «Знак Почета», «Петр Вели­кий», «За ­бое­вые за­слуги» зы­фи­Iорэ ме­далитIу ыкIи нэмы­кIыбэхэр ащ къыфагъэшъошагъэх. «Лучшие люди России» зыфиIорэ энциклопедием ыцIэ дагъэ­­хьагъ.

Къулыкъум хэтыфэ Дэхъу Михаил иакъылкIи, иIофшIа­кIэкIи къахэщыщтыгъ. Ащ игъэ­хъагъэхэр цIыфхэм ащы­гъупшэщтхэп.

Мэлылъфэгъум и 19-м зэ­лъашIэрэ генерал-майорыр офицерхэм я Унэ щагъэкIо­тэжьыгъ. ШIу зылъэгъоу, зы­гъэлъэпIэрэ пстэури ащ къе­кIолIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ министрэхэм я Кабинетрэ ацIэ­кIэ гухэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIыкIоу УФ-м и ­Президент дэжь щыIэм иапэрэ IэпыIэгъоу Дзыбэ Руслъанрэ АР-м и Полномочнэ лIыкIоу УФ-м и Президент дэжь щыIэу Бэрзэдж Ва­димрэ. Ахэр Дэхъу Михаил иIахьылхэм афэтхьаусыхагъэх.