ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр, социальнэ Iофыгъохэр…

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьа­гъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, ­Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу ­Трэ­хъо Аслъан, республикэм и Конституционнэ хьыкум  и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, фе­деральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм  япащэхэр, нэ­мыкIхэри. Зэхэсыгъор зэращагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуа­дзэу Iэщэ Мухьамэдрэ.

AAG3552

Депутатхэр зытегу­щыIэн­хэу аухэсыгъэхэм Iофыгъо 89-рэ ахэтыгъ. Апэрэу щытыгъэр отставкэм щыIэ фе­деральнэ судьяу М. Т. Щы­къыр Мыекъуапэ ихьыкум участкэу N 1-м изэгъэшIужь судья ипшъэрылъхэр ыгъэ­цэ­кIэнхэм фэгъэзэгъэным иIофыгъу ары. А кандидату­рэм зэкIэми дырагъэштагъ.

Ащ нэужым «Правительст­­веннэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэ­хэт унэхэм игъэкIотыгъэ гъэ­цэкIэжьынхэр яшIылIэгъэн­хэм пае цIыфхэм къаугъои­-
рэ ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнымкIэ зэшIуа­хы­рэм къэзэрэугъоигъэхэр те­гущыIагъэх. АР-м псэо­лъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Хьаткъо Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, АР-м иминистрэхэм я Каби­нет унашъоу ышIыгъэм ди­штэу, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм гъэцэкIэжьын куухэр яшIылIэгъэнымкIэ 2016-рэ илъэсым телъытагъэу цIыф­хэм къаугъоин фэе ахъщэ анахь макIэр агъэнэфагъ. Лифт зыхэт унэхэм ачIэс­хэм зы квадратнэ метрэм лъатыщтыр соми 6,27-рэ, лифт зыхэмытхэм — соми 4,93-рэ. Адыгеим ит фэтэрыбэу зэхэт унэхэм япроцент 15-р ары ныIэп лифт зыхэтхэр, ащ къыхэкIыкIэ, игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьын­хэм (зы квадратнэ метрэм телъытагъэу) гурытымкIэ со­ми 5,13-рэ апэIухьащт, Уры­сыемкIэ ар соми 6 мэхъу. 2015-рэ илъэсыр пштэмэ, республикэм щыпсэухэрэм япроцент 53,7-мэ мы фэIо-фашIэм пэIухьащт ахъщэр къатыгъ. Шъолъыр операторым исчет 2014-рэ илъэсым сомэ миллиони 8,3-рэ ра­гъэхьэгъагъэмэ, блэкIыгъэ илъэсым а пчъагъэр сомэ миллион 51,7-м шIокIыгъ. Къа­лэу Мыекъуапэ, поселкэхэу Яблоновскэмрэ Инэмрэ къатыбэу зэтет унэу адэт­хэм гъэцэкIэжьынхэр ащы­кIуагъэх. 2015-рэ илъэ­сым ащ сомэ миллион 56,7-рэ пэIуагъэхьагъ. Сомэ мил­лион 49,7-р — цIыфхэм къаугъоигъ, чIыпIэ бюджетхэм сомэ миллиони 6 фэдиз къахахыгъ. Программэм Iоф зишIэрэм къыщыублагъэу унэ 34-мэ игъэ­кIо­тыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх, ахэм ­нэбгырэ мини 3 фэдиз ащэпсэу. 2016-рэ илъэсым псэупIэ 59-рэ агъэцэкIэжьынэу агъэ­нафэ, ащ сомэ миллион 78,1-рэ пэIуагъэхьащт.

Мы Iофыгъом цIыфхэр лъэ­шэу зэригъэгумэкIыхэрэр депутатхэм къыдалъытэзэ, къэгущыIагъэм упчIэхэр фа­гъэзагъэх. Ахъщэр гъэфеда­гъэ зэрэхъурэм, региональнэ операторым ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм уалъы­плъэн зэрэфаер къаIуагъ.

Депутатхэм рахъухьэгъэ за­ко­нопроект пстэуми атегу­щыIагъэх, хэбзэгъэуцугъэ 14 аштагъ. Ахэр зыныбжь имы­къугъэхэм мазэ къэс афа­тIуп­щырэ пособием, цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэм япхыгъэ Iофыгъо зырызхэм ягъэ­зекIон, АР-м и Парламент идепутатхэм яхэдзынхэм, Къэралыгъо Советым — Хасэм идепутат статус, чIыгу зэфыщыты­кIэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьы­гъэ законхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм яхьылIагъэх.

AAG3518

АР-м и ЛIышъхьэ зэхэсы­гъом къызыщэгущыIэм анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр илъэсэу тызхэтым иIоныгъо и 18-м ти­къэралыгъо щыкIощт хэдзынхэм язэхэщэн ары. Мы мафэм УФ-м и Къэралыгъо Думэ, АР-м и Парламент ядепутатхэр хадзыщтых.

— Хабзэ зэрэхъугъэу, хэ­дзын кампаниер рэхьатэу, хэ­бзэгъэуцугъэм диштэу Адыгеим щызэхэтщэн фае. Хэдзынхэм ахэлажьэхэрэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм, зэмызэ­гъыныгъэ азыфагу къимытэ­джэ­ным мэхьанэшхо иI. АщкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэр хэ­бзэ къулыкъухэр ары. Хэдзынхэр зэрэзэхэпщэн плъэкIыщтымкIэ нэмыкI шъолъырхэм щысэ ядгъэлъэгъун фае. Ащ пае зэкIэри тIэкIэлъ, анахь шъхьаIэр — мамырныгъэрэ зэгурыIо­ны­гъэрэ республикэм илъ, — къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Джащ фэдэу мы мазэм и 26 — 27-м Федерацием и Со­вет Адыгеим и Мафэ щызэха­щэщт. АР-м и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъанрэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир На­рожнэмрэ ащ къыщыгущы­Iэнхэу агъэнафэ. Непэ республикэм хэхъоныгъэу иIэхэр, игъэхъагъэхэр депутатхэм къа­фаIотэным, Адыгеир зэрифэ­шъуашэу къагъэлъэгъоным, тисубъект Урысыем шIукIэ ща­шIэным анахьэу анаIэ зэрэты­рагъэтыщтыр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афа­гъэшъошагъ депутатхэу ­Бастэ Хьисэ, Бэгъушъэ Адамэ, Пэнэшъу Къэплъан. ЩытхъуцIэу «Адыгеим изаслуженнэ экономист» зыфиIорэр Мырзэ Джанбэч къылэжьыгъ. Ахэм зэкIэми ТхьакIущынэ Аслъан афэ­гушIуагъ, зэрафэразэр ариIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.