Зэрэдунаеу щыцIэрыIо Шекспир

Мы мафэхэм АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу «АмышIэрэ цIыфышху» («Великий незнакомец») зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. А экспозициер зэлъашIэрэ инджылыз усакIоу ыкIи анахь драматургышхоу У. Шекспир фэгъэхьыгъ.

DSC_83122016-рэ илъэсым цIыфышхор зыщымыIэжьыр илъэс 400 мэ­хъу. Ау мыщ фэдэ Iофтхьабзэр зэхэщэгъэныр анахьэу зэпхы­гъэу хъугъэр Шекспир ыцIэ шъэ­фыбэкIэ зэрэзэлъып­кIагъэр ары. Непэрэ мафэхэм къанэсыжьэу усэкIошхом, драматургым ыцIэ епхыгъэ упчIабэу къэуцурэм — «щыIагъа ащ фэдэ цIыф е мы цIэр зы­фишIыжьыгъэу ыгъэфедэщты­гъа?» зыфэпIощтхэм ушэтакIо­хэр агъэгупсэфыхэрэп. Ау узэ­хъырэхъышэнэу щымытыр произведение дэгъубэ къызэригъэнагъэр, ахэр зэрэдунаеу театрэхэм ярепертуархэм лъа­псэу зэряIэр ары.

У. Шекспир ыцIэ зэхэзымы­хыгъэрэ е ащ итворчествэ зы­горэущтэу фэмынэIуасэрэ щы­Iэпщтын. Ащ елъытыгъэу ищы­IакIэ ыкIи итворчествэ уакъы­щыуцуныр имыщыкIагъэу тэ­лъытэ.

Творческэ Iофтхьабзэм АКъУ-м истудентхэр ыкIи ис­кус­ствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжым щеджэхэрэр, кIэлэегъаджэхэр, тхылъеджэхэр, тхакIоу Пэнэшъу ­Хьазрэт хэлэжьагъэх.

Тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Великий незнакомец» зыфиIорэр зыгъэхьазырыгъэр ыкIи ар зэрэзэхэтыр къэзыIотагъэр Лъэпкъ тхылъеджапIэм IэкIыб къэралыгъо литературэмкIэ иот­дел ипащэу Юлия Харичкинар ары. Iахьи 6-у зэхэт экс­позициер гъэхьазырыгъэнымкIэ тхылъеджапIэм ифонд шъхьаIэ ыкIи отделхэм ачIэлъ мате­ри­алхэр зэрагъэфедагъэр къы­Iуагъ.

Тхылъ къэгъэлъэгъоныр У. Шекспир ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ къэзыIотэрэ тхылъ­хэмкIэ, ипроизведениехэмкIэ — комедиехэмкIэ, трагедие­хэм­кIэ, усэ сборникхэмкIэ, ин­джылызыбзэкIэ тхыгъэ ипроиз­ведениехэмкIэ, гъотыгъое тхылъхэу цIыф цIэрыIом фэгъэхьы­гъэхэмкIэ, ащ музыкэм чIыпIэу щиубытырэмкIэ, ­адыгэ тха­кIохэм драматург ялыем ипро­изведениехэу зэрадзэкIы­гъэ­хэмкIэ ушъэгъагъэ. Экспозициер къагъэбаигъ ыкIи къагъэ­дэхагъ искусствэхэмкIэ ­Адыгэ республикэ колледжым истудентхэм живописымкIэ ыкIи Iэ­пэщысэ искусствэмкIэ яIэшIа­гъэхэм. Къагъэлъэгъорэ Iоф­шIагъэхэр Шекспир ипроизведениехэм атешIыкIыгъагъэх.

Къэгъэлъэгъоным хэутыгъэ зэ­фэшъхьафыбэ Шекспир итвор­чествэ уасэ къезытэу хэ­лъыгъ. Тхылъ мэкIай зэпэIутхэм пстэуми ашIэрэ произведениехэр — «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», икомедие лъэшхэр ыкIи сонетхэр атетых.

Ю. Харичкинам игущыIэ зэ­рэ­щыхигъэунэфыкIыгъэу, Шекс­пир пстэумкIи пьесэ 38-рэ, сонети 154-рэ, поэми 4 ыкIи эпитафиеу 3 ытхыгъ. Лъэпкъ тхылъеджапIэм бэмышIэу драматург цIэрыIом фэгъэхьыгъэ тхылъхэр къызэрэIукIагъэр къыIуагъ, хэти ыгукIэ шIоигъор ахэм ащыщэу еджэнэу ыштэн зэрилъэкIыщтым анаIэ тыраригъэдзагъ.

Экспозицием изы Iахь Шекс­пир ипроизведениехэу ежь ыбзэкIэ — инджылызыбзэкIэ къыдэкIыгъэхэм зэрафэгъэхьы­гъэм гу лъаригъэтагъ, ащкIэ уса­кIом, драматургым лъытэныгъэу фыряIэр зэрэкIагъэ­тхъыгъэр къыхигъэщыгъ.

Шекспир адыгэхэм зэ­лъа­шIэнымкIэ шIэныгъэлэжьы­шхоу, профессорэу, тхакIоу Щэ­шIэ Казбек Iофышхо зэрилэжьы­гъэр, Шекспир итрагедиехэу «Ко­роль Лир», «Отелло» адыга­бзэм зэрэригъэкIугъэхэр ыкIи ахэр Адыгэ къэралыгъо драмтеатрэм исценэ илъэс 30 — 40-кIэ узэкIэIэбэжьмэ зэрэщагъэуцугъэхэр мэфэкIым къы­щаIуагъ.

ТхылъеджапIэм гъотыгъое тхылъхэмкIэ иотдел иIофышIэу О. Мельниковам яфонд хэлъ тхылъхэм ягъэпсыкIэ-теплъэ, ахэр сурэтшIыгъэ инхэмкIэ зэ­рэпкIагъэхэр Шекспир нахь озыгъашIэу ыкIи пэблагъэ узы­шIэу ылъытагъ. ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колле­джым иеджакIохэу Нэгъой Бэ­лэ, Юлия Конаревар, Мария Малиновскаяр ягуапэу Шекспир исонетхэм IупкIэу къя­джа­гъэх.

DSC_8306

ТхакIоу Пэнэшъу Хьазрэт ин­джылыз усакIоу Шекспир ­ыгу­кIэ ыштэу, зэрэпэблагъэр мы­гъуащэу гущыIэ фабэ къышIыгъ.

Творческэ мэфэкIыр нахь гъэ­шIэгъон къэзышIыгъэхэм ащыщ Лъэпкъ тхылъеджапIэм ныбджэгъуныгъэ пытэ дызиIэу, тхылъеджэныр зикIасэу, Адыгэ къэралыгъо университетым иIофышIэу, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Ты­гъу Рэмэзанэ икъиIотыкIынэу «Шекспировский вопрос» зы­фиIорэр. Ар Шекспир итворчествэ зэзыгъашIэхэрэм, ащкIэ еплъыкIэ-шIошIэу щыIэхэм афэгъэхьыгъагъ. Ежь Рэмэзанэ игущыIэ ыкIэм къызэрэ­щиIуагъэу, сыд фэдэ шъэфыбэ Шекспир ыцIэ къешIэкIы­гъэми, ащ ипроизведение хьалэмэтхэр зыми хэкIокIэнхэу щытхэп, дунэе литературэр агъэбаигъ.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.