ГъэшIэгъоныбэ дэт

2016-рэ илъэсымкIэ журналэу «Зэ­къошны­гъэм» иапэрэ номер къы­дэкIыгъ. Ащ художественнэ тхы­гъэ зэфэшъхьафхэр — Цуамыкъо Тыркубый ита­рихъ романэу «Тятэжъ пIашъэхэм яосыет» щыщ пычыгъохэр, МэщбэшIэ Исхьакъ и «СатыриплIхэр», Чылэтечъ Сэлэдин ирассказэу «СызэлIэм», Хъунэго Саидэ иусэхэу «ГъашIэм илъа­гъохэр» зыфиIохэрэр, Ринат Мухамадиевым ирассказэу «АндреитIу», Гъыщ Нухьэ иусэхэр, Хьакъунэ Заремэ ирассказ кIэкIхэр къыдэхьагъэх.

зэкъошныгъЖурналым чIыпIэ хэхыгъэ щагъотыгъ титхэкIо юбилярхэм — Iэшъынэ Хьазрэт, Кощбэе Пщымафэ, Теуцожь Хьабибэ, зэлъашIэрэ журналистэу, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм къыщыдэ­кIырэ гъэзетэу «Адыгэ псалъэм» иредактор шъхьаIэу ХьашIуцIэ Мыхьамэт, Цуамыкъо Тыркубый афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэм.

«Литературэмрэ критикэмрэ» зыфи­Iо­рэм Ситымэ Сарэ итхыгъэу «ТхакIом­рэ заомрэ» къыщытыгъ.

БзэшIэныгъэлэжьышхоу Бырсыр Батырбый «Адыгэхэр абзэкIи яхабзэкIи зы лъэпкъых» ыкIи шIэныгъэлэжьышхоу БакIу Хъанджэрые «ТищыкIагъа тхыб­закIэ?» зыфиIоу къыхаутыгъэхэм шIэны­гъэлэжьхэм зигъо Iофыгъо инымкIэ яшIошIхэр къащыраIотыкIыгъэх.

IорыIуатэми журналым чIыпIэ щыриI. «Шъуз гуркъ» зыфиIорэ адыгэ пшысэу Хъодэ Сэфэр къытхыжьыгъэр ыкIи «Кавказ пшысэхэм ащыщхэр» зыфиIоу Цуекъо Нэфсэт зэридзэкIыгъэхэр къыдэхьагъэх.

«Зэкъошныгъэм» къыдэхьэгъэ произведениехэр зэрэгъэшIэгъонхэм, узы­гъэ­гупшысэу зэрэщытхэм, адыгабзэм, адыгэ хабзэм ыкIи тхыбзэмкIэ шIошIэу къыраIотыкIыгъэхэр зэрэзафэхэм, адыгэ IорыIуатэр лъэпкъым готэу къызэрэ­рыкIорэм, ахэм зэкIэми тхыгъэхэм щы­Iэныгъэ лъапсэу яIэм узэрэфащэрэм, узэрагъэгупшысэрэм ыкIи ор-орэу зэфэхьысыжьхэр пшIыным укъы­зэрэ­фагъэущырэм ухэтми пхегъахъо. Арышъ, журналэу «Зэкъошныгъэм» гъэсэныгъэ ыкIи пIуныгъэ мэхьанэр икъукIэ зэ­шIуехэу плъытэныр тэрэз.

Дзэукъожь Нуриет.

Сурэтым итыр: журналым итеплъ.