УзщагъэлъапIэрэм ущырящыкIагъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иартист цIэрыIоу КIыкI Юрэ илъэс 80 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Нэшъукъуае щыкIуагъэм лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэ­гъонхэр хэлэ­жьагъэх.

DSC_0396Культурэм и Унэу къуаджэм ипчэгу итым цIыфыбэ щызэIу­кIагъ. Зэхахьэр рагъэжьэным ыпэ­кIэ охътэ хэхыгъэ щыIагъэми, тIысыпIэ нэкI амыгъотыжьэу пхъэнтIэкIухэр залым къахьы­щтыгъэх.

Нэшъукъуае игурыт еджапIэ идиректорэу КIыкI Валерий чы­лэм щыпсэухэрэм, къоджэ гъунэхэм къарыкIыгъэхэм ахэтэу къытиIуагъэр гум рихьыгъэ къодыеп. УпчIэу тиIагъэхэм яджэуап тылъыхъужьын ищыкIэгъэ­жьы­гъэп.

— КIыкI Юрэ зымышIэрэ кIэ­лэеджакIо тиIэп. Алъэгъу ашIои­гъоу упчIэ гъэшIэгъонхэр къытатых. ЦIыф цIэрыIохэм атегу­щыIэхэ зыхъукIэ, апэу къахагъэ­щырэмэ Юрэ ащыщ, — игу­пшысэхэм тащигъэгъозагъ В. КIы­кIым.

Дэхэбаринэ ипсэлъыхъохэр

Урысыемрэ Адыгеимрэ искус­ст­вэхэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэ­шхоу Сулейман Юныс драматургэу Мамый Ерэджыбэ ытхы­гъэм техыгъэ спектаклэу «Дэхэбаринэ ихьакIэщ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонымкIэ юбилей зэ­хахьэр аублагъ. Ар зыгу къэкIы­гъэхэм IофшIэгъэшIукIэ афэтэ­лъэгъу.

DSC_0377Артистхэу КIыкI Юрэ, Хьатхьа­кIумэ Аскэрбый, Кушъу Светла­нэ, Бэгъ Алкъэс къашIырэ едзы­гъом уегъэщхы, ащ дакIоу, уегъэ­гупшысэ. Дэхэбаринэ ипсэлъы­хъохэр бэ мэхъух, къахихы­щтыр ышIапэрэп. КIыкI Юрэ Жьыркъыжъые ироль къешIы. Къызэ­ри­IорэмкIэ, илъэси 100 хъунымкIэ бэп къыфэнагъэр, шъхьэгъу­сэ лъэхъу. Ю. КIыкIыр гъончэдж шъуамбгъоу щыгъымкIэ, жэкIэ ­гъэщыгъэу тетымкIэ нахь узыIэ­­пещэ. ЗекIокIэ-шIыкIэ гъэшIэ­гъон­хэр къегъотых. Ымакъэ уедэ­Iузэ, комедием ижанрэ шIокIышъ, шэн-хабзэхэм ягъэфедэн ухещэ. Псэлъыхъозэ пшъашъэр егъэ­щхы, егъэгупшысэ…

Ащ фэдэ артистэу ролым псэ къыпызыгъакIэрэм ишIэныгъэ уасэу фэпшIырэр зыми хэмы­гъэкIуакIэу укъытегущыIэ пшIои­гъоу уахътэ къыхэкIы. ТшIогъэ­шIэгъоныр къуаджэм щыщхэм, зэкI тIорэп, Ю. КIыкIыр ­сценэм къызэрэщамышIэжьыгъэр ары.

Къуаджэм ицIыф гъэшIуагъ

Нэшъукъое къоджэ псэупIэм ипащэу КIыкI Юнысрэ Пэнэжьы­къое къоджэ псэупIэм ипащэ игуадзэу КIыкI Адамрэ пчэгум къихьэхи, гущыIэ фабэхэр юбилярым къыфаIуагъэх. ЦIыфым щы­Iэныгъэм лъапсэу щишIырэр къызыщыхъугъэ къуаджэм къызэрэщежьэрэм Ю. КIыкIыр къы­пкъырыкIызэ, чылэм щытхъур къы­фэзыхьырэмэ ягугъу къышIыгъ. «Нэшъукъуае ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэ цIэ лъапIэр Ю. КIыкIым къызэрэфаусыгъэр къызеIом, за­лым чIэсыгъэхэр къэтэджы­жьыхи, Iэгу фытеуагъэх.

DSC_0432Теуцожь районым иадминист­рацие ипащэу Хьачмамыкъо Азэ­мат Ю. КIыкIым къыфэгушIуагъ, районым и Щытхъу тхылъ къыфи­гъэшъошагъ. Теуцожь районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьа­матэу ПчыхьалIыкъо Аюби юбилярым къыщытхъугъ. Ар искусствэм пыщагъ. Теуцожь районым къикIызэ, Лъэпкъ театрэм испектаклэхэм яплъэу Мыекъуа­пэ щытэлъэгъу.

КIыкI Юрэ Тхьэм сэнаущыгъэу къыритыгъэр къызэIуихын, игупсэ Адыгеим фигъэIорышIэн зэ­ри­лъэкIырэр районым ипащэхэм, цIыф къызэрыкIохэу зэхахьэм хэлэжьагъэхэм къаIуатэу зэхэтхыгъэ.

Нэшъукъуае игурыт еджапIэ идиректорэу КIыкI Валерэ тыкъы­гъэкIотэжьызэ, зэхахьэм къыщи­Iуа­гъэм гукIэ къыфэдгъэзэжьыгъ. КIыкI Юрэ къуаджэм, Адыгеим щашIэныр къызыхэкIырэр исэнаущыгъэ изакъоп. ЦIыфышIоу дунаим щэпсэу, гукIэгъу хэлъ.

Пчыхьэзэхахьэм къыщатыгъэ концертым Нэшъукъуае игурыт еджапIэ иансамблэу «Нэфы­лъым» хэтхэр къыщышъуагъэх. Усэхэм къяджагъэхэм тагъэгушхуагъ. Я 10-рэ классым щеджэрэ КIыкI Дианэ нэпсыр къыгъакIоу къызэ­джэгъэ усэр пIуныгъэм фэгъэхьыгъ.

DSC_0447

КIыкI Юрэ къыфэгушIохэ ашIои­гъоу Нэшъукъуае къэкIуагъэх Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зы­хьырэм ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ, артист цIэрыIохэу Зыхьэ Заурбый, Кукэнэ Мурат, Михаил Арзума­новыр, театроведэу Шъхьаплъэ­къо Къэсэй, искусствэм иIофы­шIэу Сулейман Юныс, нэмыкIхэ­ри. КIыкI Аминэтрэ Хьакъуй Аслъанрэ пчыхьэзэхахьэр зэращагъ, артист цIэрыIом ищыIэныгъэ гъогу къаIотагъ. КъэшъокIо ансамблэу «Нэфылъым» хэт пшъа­шъэхэм адыгэ шъуашэу ащы­гъыр зэпэжъыужьэу пчэгур къызэрагъэдэхагъэм изакъоми, Нэ­шъукъуае дэсхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр тапэкIи къызэрэзэIуа­хыщтым тицыхьэ телъ.

КIэлэегъаджэу иIагъэхэм, икъо­джэ гупсэ, ныбджэгъухэм, Iахьыл­хэм, лъытэныгъэ къыфэзышIыхэу зэхахьэм къэкIуагъэхэм лъэшэу зэрафэразэр КIыкI Юрэ къыIуагъ. Театрэм ишIуагъэкIэ цIэ­рыIо зэрэхъугъэм рэгушхо.

Опсэу, Юр! Ролэу къэпшIы­хэрэм уищыIэныгъэ лъагъэкIуатэу олъытэшъ, тапэкIи спектаклэхэм бэрэ уахэлэжьэнэу ты­пфэлъаIо. Тхьэм бэгъашIэ, на­сыпышIо уешI.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къы­щытетхыгъэх.