Лъытэныгъэр къалэжьыгъ

Мэлылъфэгъум и 17-м УФ-м хэгъэгу кIоцI Iофхэм ыкIи хэгъэгу кIоцI къулыкъухэм яветеранхэм ­яобщественнэ организацие ыныбжь илъэс 25-рэ хъугъэ.

DSC_8231Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэ­хахьэу видеозэпхыныгъэм те­тэу кIуагъэм хэлэжьагъэх Уры­сые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуа­дзэу Александр Горовоир, ветеранхэм я Урысые совет итхьаматэу, генерал-полковникэу Иван Шиловыр. АдыгеимкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэр, полицием икъулыкъушIэхэм яIофыгъохэмкIэ отделым ­ипащэу, полицием иполковникэу Александр Ермиловыр, ми­нистерствэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу ХъутIыжъ Азмэт, АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэм ыкIи хэгъэгу кIоцI ­къулыкъухэм яветеранхэр, нэмыкI­хэри.

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Колокольцевым ыцIэкIэ ветеранхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи УФ-м хэгъэгу кIоцI Iофхэм ыкIи хэгъэгу кIоцI къулыкъухэм яве­теранхэм яобщественнэ организацие ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъугъэмкIэ къафэгушIуагъ А. Горовоир.

DSC_8254

Ветеранхэм я Урысые ­совет итхьаматэу, генерал-полковникэу Иван Шиловым къызэри­IуагъэмкIэ, 1991-рэ илъэсым СССР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иунашъокIэ ветеранхэм яобщественнэ ор­ганизацие зэхащагъ. Ащ пшъэ­рылъэу иIагъэр къулыкъушIэ ныб­жьыкIэхэм гушъхьэбаины­гъэ ахэлъэу, ясэнэхьат уасэ фашIэу, фэшъыпкъэхэу пIугъэн­хэр ары. Организацием къыкIэ­лъыкIоу нэужым ветеранхэм я Совет зэхащагъ. Илъэс зэкIэ­лъыкIохэм ахэм шIогъэшхо къа­хьэу яIофшIэн рагъэкIокIыгъ.

Хэгъэгу кIоцI къулыкъум исистемэ лъытэныгъэу фашIы­рэр гъэпытэгъэным, правопоряд­кэр къэзыухъумэхэрэм уасэу яIэм зыкъегъэIэтыгъэным вете­ранхэм я Урысые совет лъэшэу ынаIэ тет. АщкIэ обществен­­ностым зэпхыныгъэ дэгъу ады­риIэу, екIолIэкIэ хэхыгъэ­хэр къы­зэдагъотызэ яIофшIэн зэхащэ.

Мы аужырэ илъэсиплIым ве­теранхэм япчъагъэ мин 44,5-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи непэ­рэ мафэм ехъулIэу ветеран ор­ганизацием хэтхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 625-м ехъу. Ахэм ахэтых хэгъэгу кIоцI Iофхэм ыкIи дзэм къулыкъур ащызыхьыгъэ ветеранхэр, Хэгъэгу зэ­ошхом иветеранхэр ыкIи Чернобыль къы­щыхъугъэ ава­рием хэлэжьагъэхэр, нэмыкIхэри.

Нэужым Свердловскэ, Калининградскэ, Смоленскэ ­хэкухэм, Красноярскэ ыкIи Краснодар краим, Та­тарстан  яве­теран ор­га­низациехэм япащэхэр къэ­гущыIагъэх, яIофшIэн шIуа­­гъэ къытэу зэрэзэхащэрэм ягугъу къашIыгъ.

DSC_8220

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу А. Речицкэм хэ­гъэгу кIоцI Iофхэм яветеранхэм къафэгушIозэ къызэриIуа­гъэмкIэ, мыщ фэдэ зэIукIэгъу­хэм мэхьанэшхо яIэу щыт.

«Министерствэм зэпхыныгъэ дэгъу зэрэдышъуиIэм ишIуагъэ къэкIо, подразделениехэм яIоф­шIэн шъунаIэ тетэу бзэджэ­шIа­­гъэхэр къэмыгъэхъугъэн­хэм­, ахэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи къычIэгъэщыгъэнхэм шъуиIа­хьышIу хэшъолъхьэ. ГущыIэм пае, 2015-рэ ­илъэсым ветеран­хэм яIахьышIу хэ­лъэу бзэджэ­шIэгъэ 80 Адыге­им къыщычIа­гъэщыгъ», — къы­Iуагъ А. Речицкэм.

Министрэм къызэриIуа­гъэм­кIэ, полицием икъулыкъушIэ ныб­жьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу ыкIи ­гушъхьэбаиныгъэ яIэу пIугъэнхэмкIэ ветеранхэм къызытырагъанэ щыIэп. Ми­нистерствэм исистемэ ыкIи республикэм яобщественнэ объеди­нениехэм алъэны­къокIэ АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ иветеранхэм яорга­низацие лъытэ­ныгъэ къыз­фа­ригъэшIын ылъэ­кIыгъ.

А. Речицкэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министерствэм иколлегие ыкIи икъулыкъушIэхэм ацIэ­кIэ ветеранхэм къафэгу­шIуагъ. ПIуныгъэ IофымкIэ яшIо­гъэшхо къызэрагъакIорэм фэшI ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъо­хыгъэх, псауныгъэ яIэу, ягу­кIуа­чIэ къыкIимычэу щы­Iэн­хэу къафэлъэIуагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу, ­полицием иполковникэу ХъутIыжъ Азмэт министерствэм ипащэ ыкIи кад­рэхэмкIэ аппаратым икъулыкъу­шIэхэм ренэу анаIэ къазэратетырэм ыкIи IэпыIэгъу къазэ­рэфэхъухэрэм фэшI инэу зэра­фэразэр ариIуагъ.

Нэужым «УФ-м хэгъэгу кIоцI Iофхэм ыкIи хэгъэгу кIоцI къулыкъухэм яветеранхэм яоб­­щест­веннэ организацие ыныбжь илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ бгъэхалъхьэхэр ветеранхэм афигъэшъошагъэх.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.