Колледжым иIофышIэхэм аIукIэгъагъэх

ПенсиехэмкIэ фондым и ГъэIорышIапIэу къалэу Мыекъуапэ щыIэм испециалистхэр къэралыгъо бюджет гъэсэныгъэ учреждениеу Адыгэ Республикэм и Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэхэм мэлылъфэгъум и 12-м аIукIэгъагъэх. Ар зэхащэгъагъ ГъэIорышIапIэм пенсиехэр афэгъэуцугъэнхэмкIэ ыкIи къафэлъытэжьыгъэнхэмкIэ иотдел ипащэу Роза Сеумянрэ клиент къулыкъум ипащэ игуадзэу Наталья Башлыковамрэ.

VUGZ5rWXoIIКъэзэрэугъоигъэхэм апашъхьэ апэу къыщыгущыIагъ Роза Се­умян. Ащ къыIотагъ Урысыем пенсиехэр щятыгъэнхэр зэрэщызэхэщэгъэ шIыкIэр ыкIи анахьэу анаIэ тыраригъэдзагъ пенсиехэм яхьылIэгъэ хэбзэгъэ­уцугъэм мы илъэсым зэхъокIы­ныгъэу фэхъугъэхэм. Джащ фэдэу кIэлэегъаджэхэм къафа­Iотагъ пенсие ягъэгъэуцугъэным фэшI ищыкIэгъэ документ­хэр зэрэбгъэхьазырыщтхэ, Iоф зышIэн зымылъэкIыщт цIыф­хэм яфэIо-фашIэхэр зэрафагъэ­цакIэхэрэм пае компенсационнэ тынхэр зэраратыхэрэ шIыкIэр, федеральнэ социальнэ ахъщэ тын хэгъэхъожьыр (ФСД) зэрафагъэуцурэр, ПФР-м исайт «Страховать ашIыгъэ цIы­фым иунэе кабинет» зыфиIоу иIэм уихьэзэ уипенсие счет изытет зыщыбгъэгъозэн зэрэп­лъэкIыщтыр.

ЗэIукIэгъум нэмыкI темэхэми щалъыIэсыгъэх. ГущыIэм пае, пенсием нахь кIасэу укIоныр нахь федэу зэрэщытыр къа­фаIотагъ.

— Шапхъэхэм зэра­гъэна­фэ­рэмкIэ, уныбжькIэ пен­сием узы­нэсыгъэм ыуж илъэс заулэ тешIагъэу страховой пен­сие яб­гъэгъэуцунэу зыза­фэб­гъазэкIэ, страховой пенси­ер на­хьыбэ мэхъу. Уныбжь къызы­сыгъэм ыуж пенсие ягъэ­гъэу­цугъэныр зэрэзэкIэпхьэгъэ илъэс пэпчъ телъытагъэу пенсие коэффициентхэр нахьыбэ мэ­хъух, — хигъэунэфыкIыгъ Роза Сеумян.

КIэлэегъаджэхэм апашъхьэ къыщыгущыIэзэ, Наталья Башлыковам хигъэунэфы­кIыгъ цIы­фыр зэреджэгъэ илъэсхэр, къы­зэсыма­джэ­ми къэралыгъо социальнэ страхованиемкIэ пособие зэрэратыгъэ пIалъэр, джащ фэдэу илъэс къэс от­пуск зыщы­Iэгъэ пIа­лъэ­р Iоф­шIэным ехьы­лIэгъэ стажым зэрэхалъы­тэхэрэр. Джащ фэдэу сабый къызэрэфэхъущтым ыкIи къызэрэфэхъугъэм ехьы­-лIэ­гъэ отпускэу аратырэри кIэ­лэегъэджэ Iоф­шIэ­нымкIэ стажэу яIэм халъытэ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьа­гъэхэм упчIэхэри къатыгъэх, яеплъы­кIэ­хэри къаIуагъэх. Зэ­IукIэгъум изэхэщакIохэм уп­чIэ пстэуми джэуапхэр IупкIэу аратыжьых.

Зэпыугъо фэмыхъоу аратыщтыгъэх

Гъэтхапэм пенсиехэр афэ­гъэуцугъэнхэр, къафэлъытэжьы­гъэнхэр, пенсиехэмрэ пособиехэмрэ ятыгъэнхэр Пенсие­хэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипIалъэм ехъулIэу ыкIи икъоу зэшIуихы­щты­гъэх. Адыгеим изы район горэми пенсиехэмрэ пособиехэмрэ ятыгъэнхэм зэпыугъо щыфэхъугъэп.

2016-рэ илъэсым имэлылъфэгъу и 1-м ехъулIэу зэрэщы­тыгъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэ нэбгырэ мини 125-м ехъу­рэмэ пенсиехэмрэ пособиехэмрэ ПенсиехэмкIэ фондым имылъку къыхэкIызэ аратыгъэх. А пчъагъэр зэкIэ республикэм щыпсэухэрэм япроцент 27,8-рэ мэхъу. Гъэтхапэм зэ­кIэмкIи ахэм ясчетхэм сомэ миллиардрэ миллион 642,8-рэ арагъэхьагъ.

Электроннэ сервисхэм ренэу ахегъахъо

ПенсиехэмкIэ фондым цIыф­хэм къэбархэр алъыгъэIэсыгъэн­хэмкIэ, джащ фэдэу Пенсие­хэм­кIэ фондым укIонэу имы­щы­кIагъэу зыгъэпсырэ фэIо-фа­шIэхэмкIэ сервисэу ыгъэфедэхэрэм ренэу ахегъахъо. ФэIо-фашIэхэри, сервисхэри зы пор­талым епхыгъэх ыкIи бгъэ­федэнхэмкIэ Iэрыфэгъоу щытых.

ГущыIэм пае, «Страховать ашIы­­гъэм иунэе кабинет» зыфиIорэмкIэ 2015-рэ илъэсым пенсие фитыныгъэхэу яIэ­хэм, пенсиехэр афэгъэ­уцугъэнхэм, пенсиехэр зэралъа­гъэ­Iэсыхэрэ шIы­кIэр зэхъо­кIыгъэным япхыгъэ къэ­бархэр алъыгъэIэсы­гъэн­хэм яхьылIэгъэ сервисхэр гъэфедэгъошIухэу щытыгъэхэмэ, джы цIыф­хэм нэмыкI электроннэ сер­висыкIэхэри агъэ­федэнхэ алъэкIыщт. Пен­сионер­хэм­кIэ анахь шъхьаIэу щыт пенсие лъэпкъыр зыфэдэр ыкIи ар зыфэдизыр, социальнэ тынхэр, Iоф зышIэн зымылъэкIы­щтым ифэIо-фашIэ­хэр зэрэфа­гъэцакIэхэрэм фэшI компенсационнэ тынэу аратырэм яхьы­лIэгъэ сервисыр.

Iоф зышIэрэ пенсионерхэм «Страховать ашIыгъэ цIыфым иунэе кабинет» рагъотэщт индексациеу щыIэгъэ пстэуми ателъытэгъэ пенсиер зыфэдизыр, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, Iоф ымышIэжьы зыхъукIэ пенсиеу къыратыщтыр зыфэдизыщтыр.

Ны (унэгъо) мылъкум ехьы­лIэ­гъэ сертификат зиIэхэм къашъхьапэщт ны мылъкур зыфэдизыр е ащ щыщ Iахьэу къэнагъэр къизыIотыкIырэ, Пен­сиехэмкIэ фондым умыкIоу къэралыгъо сертификат къаIы­хыгъэным ехьылIэгъэ лъэIу тхылъ электроннэ шIыкIэм тетэу алъыгъэIэсыгъэным иамал къэзытырэ сервисыр.

ПенсиехэмкIэ фондым

и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм

ипресс-къулыкъу.