Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ къыщыкIагъ

2015-рэ илъэсым АдыгеимкIэ зидунай зыхъо­жьыгъэхэм япчъагъэ проценти 2,3-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Урысыем гурыт шапхъэу иIэ­хэм ыкIи мы аужырэ илъэс 25-м тишъолъыр щагъэунэфыгъэ пчъагъэхэм ар анахь макI. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратэ зы­хэлэжьэгъэ ведомственнэ кол­легием изэхэсыгъо Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо ­Рустем къыщыгущыIэзэ ащ фэдэ зэфэ­хьысыжьхэр къышIыгъэх.

АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэ­нымкIэ и Министерствэ къы­зэритырэмкIэ, гулъынтфэ узхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъо­жьыгъэхэм япчъагъэ блэкIыгъэ илъэсым процент 12,9-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Автомобиль зэу­тэкIым хэкIодагъэхэр процент 11,8-кIэ, ­сабый къэхъугъакIэу зидунай зыхъо­жьы­гъэхэр проценти 8,2-кIэ джащ фэдэу нахь макIэ хъу­гъэх. Ау уз зэфэ­шъхьафхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъо­жьыхэрэм япчъа­гъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ гухэ­лъэу щыIэхэр гъэцэкIагъэхэ хъу­гъэп, зэфэхьы­сыжьхэм уагъэ­разэрэп. Рес­пуб­ликэм щыпсэурэ цIыфхэм гу­рытымкIэ илъэс пчъагъэу агъа­шIэрэм хэхъуагъ. 2007-рэ илъэ­сым а къэгъэлъэ­гъоныр 68,75-м нэсыщты­гъэмэ, 2014-рэ илъэсым ­илъэс 72,01-рэ агъашIэ хъугъэ. 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм япчъа­гъэ проценти 2-м ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ, нэбгырэ мин 449,2-м нэсыгъ.

Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъа­гъэ нахь макIэ шIыгъэным фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэ­цэкIэн анахьэу анаIэ тырагъэ­тын зэрэфаер КъумпIыл Муратэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу пшъэрылъ шъхьа­Iэу къыгъэнэфагъэхэм ащыщых Iэзэгъу уцхэр, зэрыIэзэщт­хэ Iэ­мэ-псымэхэр, гъомылапхъэхэр медицинэ учреждение­хэм икъу фэдизэу аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэр. Сымэджэщхэм ачIэлъ цIыфхэм ыпкIэ хэмылъэу Iэзэ­гъу уцхэр арагъэгъотынхэм мэ­хьанэшхо зэриIэр къыIуагъ.

— Медицинэ IэпыIэгъум хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, мы ­учреждениехэм яматериальнэ-техническэ базэ гъэпытэгъэным, медицинэм иIофышIэхэм ялэжьапкIэ хэгъэхъогъэным мэ­хьанэшхо зэряIэм щэч хэ­лъэп. Ау ащ дакIоу, ахэм агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэнхэм, цIыфхэм къа­тхырэ дэо тхылъхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, гухэлъэу тиIэхэр щыIэныгъэм щы­пхырыщыгъэнхэм тынаIэ атедгъэтын фае, — къыIуагъ Къум­пIыл Муратэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ыпэ­кIэ къызэрэхигъэщыгъэу, шъо­лъырым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу ышIыхэ­рэм чIыпIэшхо щеубыты демо­графием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет.

(Тикорр.).