Диктантыр нэбгырэ миным ехъумэ атхыгъ

Мы аужырэ илъэсхэм зэхащэрэ урысые Iофтхьа­бзэу «Тотальный диктант» зыфиIорэм Адыгеим щыщ нэбгырэ 1130-м ехъу хэлэжьагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым инаучнэ библиотекэ Iофтхьабзэр щыкIуагъ. «Петербург-концертым» исолист шъхьа­Iэу НэмытIэкъо Аслъан поэтэу, драматургэу, сценаристэу Андрей Усачевым итекст къеджэ­зэ, аныбжьыкIэ ыкIи сэнэхьа­тэу яIэмкIэ зэтекIыхэрэ нэбгы­ри 130-мэ диктантыр атхыгъ.

Адыгэ къэралыгъо универси­тетым урысыбзэмкIэ икIэлэ­егъаджэхэм джырэблагъэ Iоф­шIэнхэр ауплъэкIущтых, ахэм уасэ афашIыщт. Диктантыр зы­тхыгъэхэм оценкэу къахьыгъэр сайтэу «www.totaldict.ru-м» ра­гъотэщт.

Джащ фэдэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерст­вэ икъулыкъушIэ 1000-м ехъу мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. АР-м и МВД къызэрэщыхагъэ­щыгъэмкIэ, а зы уахътэм къы­кIоцI диктантыр республикэм икъэлэ ыкIи ирайон отделхэм зэкIэми ащатхыгъ. Непэ къулы­къу зыхьыхэрэм адакIоу, зи­щыIэныгъэ гъогу полицием езы­пхы зышIоигъо ныбжьы­кIэхэри Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

— Полицием иIофышIэхэм шIэныгъэ куухэр аIэкIэлъынхэм ыкIи ахэр къулыкъум психоло­гическэу фэхьазырынхэм мэхьанэшхо яI. Ары къызхэкIырэр кандидатхэм ушэтынхэр афызэхэщэгъэнхэр. Ащ къыдыхэ­лъытагъэу ахэм диктантхэр ­ара­гъэтхых ыкIи тест зэфэ­шъхьафхэр арагъэкIух. Мы шIыкIэм тетэу кадрэхэр Адыге­им къыщыхэхыгъэнхэр бэ­шIагъэп заублагъэр, ау шIуагъэ къызэритыгъэр нафэ, — къыхагъэщы ведомствэм ипащэхэм.

(Тикорр.).