Якъулайныгъэ хагъахъо

Адыгэ Республикэм испартакиадэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Дзэм къулыкъушIэ кIощт ныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызэрэщыдахыгъэм зэнэкъокъур фэгъэхьыгъагъ.

DSC_0860

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иотдел ипащэу ЛIыбзыу Сусанэ къызэрэтиIуагъэу, футболымкIэ, волейболымкIэ, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъугъэхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ.

DSC_0867

Тэхъутэмыкъое районым иныбжьыкIэхэм спорт лъэпкъхэу псауныгъэр зыгъэпытэрэмэ, футболым, нэмыкIхэм чанэу ахэлэжьагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахы­гъэх. НыбжьыкIэхэм япащэхэу БжьэшIо Рэмэзан, ЦIыкIу Налбый, фэшъхьафхэм зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх.

Сурэтхэм арытхэр: ныбжьыкIэхэм афэгушIох, Тэхъутэмыкъое районым икоманд.