ТекIоныгъэм ибыракъ агъэбыбатэ

ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу «Звезда нашей Великой Победы» зыфиIорэ автопробегыр тыгъуасэ Мыекъуапэ къэсыгъ. Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэ тидзэкIолIхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ идэкIыгъо дэжь щытым ахэр къекIолIагъэх.

DSC_8179АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, АР-м иветеранхэм я Совет ипащэу Къоджэ Аслъан, кIэлэеджа­кIохэр, волон­терхэр, нэмыкIхэри зэхахьэм къекIолIагъэх. Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет.

Къэзэрэугъоигъэхэм АР-м и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан ыцIэкIэ Владислав Федоровым шIуфэс къарихыгъ.

— Тиреспубликэ шъукъызэреблэгъа­гъэр лъэшэу тигуапэ. Iофтхьабзэм икIэщакIохэми, хэлажьэхэрэми тафэраз. Мыщ фэдэ акциехэм мэхьанэшхо яI. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэмрэ къыт­кIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэго­тхэу мэфэкI Iофтхьабзэхэм зэрахэлажьэ­хэрэм ишIуагъэкIэ тарихъыр кIодыщтэп. НыбжьыкIэхэр патриотизмэм фе­щэх, яхэгъэгу шIу алъэгъуным, нахьыжъхэр агъэ­лъэпIэным афэIорышIэ, —къыIуагъ ащ.

Автопробегым ипащэу Александр Петровым къызэриIуагъэмкIэ, гъогум зытетхэр тхьамэфитIу хъу­гъэ. А уахътэм къыкIоцI къэлэ 14-мэ ащыIагъэх, ау джыри километрэ мини 5-м ехъу акIун фае. ТекIоныгъэм ибыракъ республикэу Къырым, къалэхэу Севастополь, Керчь, нэмыкIхэми ащагъэбыбэтагъ, джыри Донецкэ, Луганскэ, тикъэлэ шъхьаIэу Москва анэсынхэу гухэлъ яI.

DSC_8161

 — ЗэкIэми пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр Хэгъэгу зэошхом ижъалымыгъэ зыщытымыгъэгъупшэныр, ащ тинахьыжъ­хэм къинэу щалъэгъугъэр тыгу ренэу идгъэлъыныр, ахэр дгъэлъэпIэнхэр ары, — къыIуагъ Александр Петровым. — Хабзэ зэрэхъугъэу, къалэу ты­зыдахьэхэрэм тихэгъэгу ыцIэ дахэ­кIэ зыгъэIугъэмэ ябюстхэр ятэтых. Непэ Мыекъуапэ дэт еджэпIэ учреждениехэм ыкIи ныбжьыкIэхэм я Комитет Александр Невскэм, Александр Покрышкиным ыкIи Александр Пушки­ным ябюстхэр къафэдгъанэхэ тшIоигъу.

Нэужым Хэгъэгу зэошхом хэкIодэ­гъэ цIыфхэр агу къагъэкIыжьыгъэх, ахэм яшIэжь агъэлъапIэзэ, зы такъикъ­рэ афэшъыгъуагъэх. Саугъэтым къэгъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх, ТекIоныгъэм ибыракъ къызэкIоцIахи, Iофтхьабзэм зэфищагъэхэм сурэт атырахыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.