Тарихъыр, культурэр ятэгъашIэ

КIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэ­хэм яIофшIэнкIэ анахь мэхьанэ зэратыхэрэм ащыщ пIуныгъэ тэрэз кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэныр.

P028Сабыим ицIыкIугъом къыще­гъэжьагъэу къызхэкIыгъэ лъэпкъым икулътурэ зэребгъэшIэн фаем фэгъэхьыгъэу бэ къа­тхырэр, сыда пIомэ къызщы­хъугъэхэ, зыщапIухэрэ чIыгум шъхьэкIэфэныгъэ фыряIэу, шIу алъэгъоу гъэсэгъэнхэ фае. На­хьыжъхэм якультурэ кIэлэцIы­кIухэм ашIэныр ищыкIагъ. Тарихъыр ашIэ зыхъукIэ, ­ялъэпкъ ишэн-хабзэхэм ямызакъоу, нэ­мыкIхэми якультурэ ашIогъэ­шIэгъоныщт.

Къызщыхъугъэхэ Адыгеим фэгъэхьыгъэ къэбархэм анахь мэхьанэ ястызэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэсэшIэ. ТичIыопс, тита­рихъ зыфэдэр, республикэр зы­гъэбаеу иIэхэр къафэсэIуатэ. Нахь къагурыIоным, ашIогъэ­шIэгъоныным пае къалэр къяз­гъэкIухьагъ, музеим, тхылъ­еджа­пIэм сщагъэх. Егъэджэн сыхьатэу афызэхасщэхэрэм рес­публикэм ыкIи ­Мыекъуапэ афэгъэхьыгъэу къафэсэIуатэ, Адыгеим цIыф лъэпкъ зэфэ­шъхьафыбэ зэрисыр ясэгъашIэ. Ахэм ялъэпкъ пшысэхэм, яусэхэм нэIуасэ афэсэшIых, лъэпкъ джэгукIэхэмкIэ сэгъэ­джэгух.

Ны-тыхэр тиIэпыIэгъухэу Адыгеим фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон зэхэтщэгъагъ. «Мы живем, мы растем в на­шей республике родной» зы­фиIорэ сурэт къэгъэлъэгъони тшIыгъэ. «Наша малая родина — Адыгея» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэмкIэ ар зэфэтшIыжьыгъ. КIэлэцIыкIухэм орэдхэр къаIуа­гъэх, адыгэ поэтхэм яусэхэм къя­джагъэх, адыгэ ыкIи урысы­бзэ гущыIэжъхэр къаIуагъэх. Дачъэ Данэ ятэжъэу, орэдыIоу ыкIи композиторэу ХьакIэко Алый тиIофтхьабзэ ехъулIэу адыгабзэкIэ кIэлэцIыкIу орэд зэхилъхьагъ. Ар Данэ къыIуагъ.

ТичIыгу идэхагъэ фэгъэхьы­гъэ орэдыр къыIуагъ Айдэмыр янэу Даутэ Анжелэ. ­Ансаблэу «Ошъутен» зыфиIорэм ар исолистк. Iофтхьабзэм икIэухым кIэлэцIыкIухэр ыкIи тихьакIэхэр хьакIэщым къедгъэблэгъагъэх, адыгэ шхын зэфэшъхьафхэр ахэм апэдгъохыгъ.

Наталия Орленко.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу
N 39-м икIэлэегъэджэ-­логопед.