ПенсиехэмкIэ фондым ареты

Фашист концлагерьхэм адэфэгъагъэхэр шъхьафит зашIыжьыгъэхэм ­и Дунэе мафэ мэлы­лъфэгъум и 1-м хагъэ­унэфыкIы.

detiКонцлагерэу Бухенвальд дэсыгъэхэм 1945-рэ илъэсым мэ­лылъфэгъум и 11-м зыкъызэ­раIэтыгъагъэм ишIэжь мафэу ар агъэнэфэгъагъ.

Аныбжь имыкъугъэу концлагерым дэфэгъагъэхэу тиреспубликэ нэбгыри 109-рэ щэпсэу. ЗэкIэ ахэм зэтыгъо ахъщэ тын (ЕДВ) араты. Урысыем Пен­сиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм зы­ныбжь имыкъугъэу ­концлагерым дэсыгъэ, сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ 37-мэ ЕДВ-у сомэ 4795,17-рэ, зыныбжь имыкъугъэу концлагерым дэфагъэхэу сэкъатныгъэ зимыIэ нэбгырэ 72-мэ мазэ къэс зэтыгъо ахъщэ ты­нэу сомэ 3596,37-рэ ареты.

Джащ фэдэу зыныбжь имы­къугъэу концлагерьхэм ыкIи ­ашъхьэ фимытхэу нэмыкI чIы­пIэхэм ащаIыгъыгъэхэм хэгъэ­хъожь материальнэ IэпыIэгъоу (ДЕМО) сомэ 1000 афагъэуцугъ.

Зыныбжь икъугъэу фашист концлагерьхэм ащаIыгъыгъэхэм ащыщэу псаоу Адыгеим исыр зы нэбгырэ закъу. НэмыкI социальнэ тынхэм ямызакъоу, ащ ДЕМО-у сомэ 500 мазэ къэс раты.

ЗыцIэ къетIогъэ тын ­пстэури ПенсиехэмкIэ фондым къе­тIупщы.

Заом илъэхъанэ къиныбэ зэ­рагъэлъэгъугъэ тицIыфхэм ифэ­шъошэ уасэ афашIызэ, Пенсие­хэмкIэ фондым иIофышIэхэм еIолIэнчъэу япшъэрылъхэр зэрахьэх, ахэм яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх.

УФм ПенсиехэмкIэ
ифонд и Къутамэу
Адыгэ Республикэм щыIэм
ипресскъулыкъу.