МэфэкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэн

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъу-рэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу республикэм щызэхащэщтхэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

IMG_1199Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъ­хьэрэ министрэхэм я Кабинет­рэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэм­кIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Мыекъуа­пэ имэрэу Александр Наролиныр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэхэм я Каби­нет хэтхэм ащыщхэр, видео-зэпхыныгъэкIэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэ­мыкIхэри.

Апэрэ Iофыгъоу зэхэсы­гъом зыщытегущыIагъэхэр мэфэкI Iофтхьабзэу республикэм щызэхащэщтхэр зыфэдэщтхэр, ахэр зыщыкIощтхэ чIыпIэхэр ары. Ащ фэгъэхьыгъэу къэгущы­Iагъ Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, жъоныгъуа­кIэм и 9-м саугъэтхэм къэгъа­гъэхэр акIэралъхьащтых, «Егъа­шIи щыIэщт полкхэр» зыфиIорэ акциемкIэ мафэр лъагъэкIотэщт, нэужым мэфэкI Iофтхьабзэхэр ахэм къакIэлъыкIощтых.

Iофтхьабзэм изэхэщэн мэхьа­нэшхо зэриIэм, ар зэрифэшъуа­шэу рекIокIын зэрэфаем фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм рес­публикэмкIэ изэхэщэкIо комитет ынаIэ КъумпIыл Мурат тырыригъэдзагъ.

— МэфэкI Iофтхьабзэу зэхэт­щэщтхэр патриотизмэм, зыкIы­ныгъэм ыкIи зэпхыныгъэм афэ­IорышIэнхэ фае. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тикъэралыгъо къэзыухъумагъэхэм яшIэжь зы­щыдгъэлъэпIэрэ мафэу ар щыт. Ащ епхыгъэу обществэм игу­къэкIкIэ зэхащэгъэ акциеу «Егъа­шIи щыIэщт полкхэр» зыфиIо­рэм мэхьанэшхо иI. Iофтхьаб­зэм дедгъэштэныр, ащ хэлажьэ­хэрэм IэпыIэгъу тафэхъуныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт, — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм яплан къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури щынэгъончъэным, медицинэ IэпыIэгъум япхыгъэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. Мэ­фэкI Iофтхьабзэхэр зэрэкIощт­хэм фэгъэхьыгъэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афа­шIыгъэх. АщкIэ хэбзэухъума­кIохэм Iоф зэрадашIэщт лъэныкъохэр агъэнэфагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.