Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иколлегие зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэр щызэфахьысыжьыгъ, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм щатегу-щыIагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат.

GUS8725Псауныгъэм икъэухъумэн ылъэ­ныкъокIэ 2015-рэ илъэсым шIагъэ хъугъэхэм ыкIи къихьэгъэ илъэсымкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэхэм афэ­гъэ­хьыгъэ доклад къышIыгъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Аужырэ илъэси 5-м республикэм щыпсэухэрэм нэбгы­рэ 9175-рэ къызэрахэхъуагъэр, ар нэмыкI чIыпIэ къикIыгъэу къихьагъэхэм ямызакъоу, дунаим ехыжьыхэрэм япчъагъэ къызэрэщыкIагъэм ишIуагъэу зэрэщытыр ащ пстэумэ апэу къыхигъэщыгъ. БлэкIыгъэ илъэ­сым дунаим ехыжьыгъэр нэбгырэ 5845-рэ мэхъу, ар 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, нэбгырэ 93-кIэ нахь макI. Аужырэ илъэс 25-р пштэмэ, ащ фэдэ апэрэу къыхэкIыгъ. Сабыеу къэхъугъэр нэбгырэ 5627-рэ, ар 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэ­мэ, нэбгырэ 72-кIэ нахь макI. КъэхъугъакIэу лIэжьыхэрэм япчъагъи къыщыкIагъ, 2014-рэ илъэсым нэбгырэ 48-рэ дунаим ехыжьыгъ, 2015-рэ илъэсым ар нэбгырэ 44-рэ зэрэхъугъэр. Гъо-гухэм хъугъэ-шIагъэу атехъухьэхэрэм апкъ къикIыкIэ нэбгыри 113-рэ дунаим ехыжьыгъ, 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар проценти 3,1-кIэ нахь макI. Уз зэфэшъхьафхэм апкъ къикIэу дунаим ехыжьыгъэхэм япчъагъи министрэм щигъэгъо­загъэх.

Дунаим ехыжьыхэрэм япчъа­гъэ нахь макIэ шIыгъэным, медицинэм ифэIо-фашIэхэр цIыфхэм къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэхъунхэм, ахэм нахьыбэу шIуагъэ къатыным афытегъэпсыхьагъ «Псауныгъэм икъэухъу­мэн хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэр» зыфиIорэ республикэ программэу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэр. Ащ къыхиубытэу цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу зэфэшъхьафэу аратыгъэхэми министрэр къащыуцугъ. ГущыIэм пае, гу-лъынтфэ узхэм зыщяIэзэхэрэ Гупчэм блэкIыгъэ илъэсым нэбгырэ 1643-мэ IэпыIэгъу ащаратыгъ. Ар 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, процент 53-м ехъу­кIэ нахьыб. Гу-лъынтфэ уз зиIэхэм зыщяIэзэхэрэ отделениехэм 2015-рэ илъэсым сомэ миллион 13,8-рэ ауасэ обору­дование афащэфыгъ. Джыри 2016-рэ илъэсым гу-лъынтфэ узхэм зыщяIэзэхэрэ Гупчэр ищыкIэгъэ оборудованиемкIэ зэтегъэпсыхьэгъэным пэIуагъэ­хьанэу сомэ миллиони 7,6-рэ бюджетым къыщыдэлъытагъ.

doДжащ фэдэу адэбз узым зыщяIэзэхэрэ республикэ сымэджэщыр технологие пэрытхэм адиштэрэ оборудованиекIэ зэтырагъэпсыхьагъ, ахэм Iоф арызышIэщт специалистхэр агъэхьазырых. Наркологиче­скэ къулыкъур модернизацие шIы­гъэным къыдыхэлъытагъэу фе­деральнэ бюджетым къыхэхыгъэ субсидиеу къэкIуагъэмкIэ 2013 — 2014-рэ илъэсхэм медицинэ оборудование зэфэшъхьафэу пстэумкIи 20 къащэфыгъ. 2015-рэ илъэсым Адыгэ республикэ наркологическэ диспансерым чIыпIэ 41-рэ хъоу чэщи мафи зычIэлъыщтхэ от­делениитIу ыкIи чIыпIэ 20 иIэу реабилитацие зыщагъотыщт от­делениехэр къыщызэIуахыгъэх. Къоджэ псэупIэхэм адэсхэм медицинэ IэпыIэгъур нахь къыз­IэкIэгъэхьэгъошIу афэхъуным лъэшэу анаIэ зэрэтетыри министрэм къыхигъэщыгъ. Къуа­джэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу врачебнэ амбулаторие къуаджэу Улапэ блэкIыгъэ илъэсым щы­рагъэжьагъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 18 пэIухьащт, сомэ миллиони 10-м ехъур агъэфедэгъах. Джащ фэдэу Джэджэ районымкIэ къутырэу Днепровскэм, Мыекъопэ райо­нымкIэ къутырэу Причтовскэм, Теуцожь рай­онымкIэ къуаджэу Нэ­шъукъуае, Шэуджэн рай­оным­кIэ къутырэу Веселэм ащагъэ­уцущт ФАП-хэм ящыкIэгъэ тхылъхэр агъэхьазыры­гъэх.

Министрэм идоклад къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ Iэ­пыIэгъу цIыфхэм ягъэ­гъоты­гъэным фэшI къэ­кIуапIэу яIэхэр зэкIэ агъэфедэх. Ащ пае УФ-м псауныгъэр къэу­хъумэ­гъэнымкIэ и Министерствэ суб­сидиеу сомэ миллиони 5,76-рэ 2015-рэ илъэсым къы­тIупщыгъ, республикэм бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллион 20-м ехъу а лъэныкъом пэ­Iуа­гъэ­хьагъ. КъэкIопIэ пстэуми къахэхыгъэу псауны­гъэм икъэхъу­мэн 2015-рэ илъэ­сым зэкIэумкIи сомэ миллиарди 5-рэ мил­лион 201-м ехъу халъхьагъ. 2014-рэ илъэсым ар сомэ миллиарди 5-рэ миллион 14-рэ зэрэхъу­щтыгъэр.

Аппарат_искусственной_вентиляции_(ИВЛ)_MAQUET_SERVO-sМинистрэм идоклад ыуж АР-м и Премьер-министрэ иеплъыкIэхэр къыриIотыкIыгъэх, джыри лъэныкъоу анаIэ зытырагъэтын фаехэр къыгъэнэфагъэх. Медицинэ IэпыIэгъум ылъэныкъокIэ цIыфхэм гумэ­кIыгъоу яIэхэр ежьхэм къазэра­лъагъэIэсырэм, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэу зыдэлэжьэщтхэм ащыщэу зэрэщытым ащ къыкIигъэтхъыгъ. ВрачхэмкIэ щыкIагъэхэр мы­макIэу зэрэщыIэхэр, поликлиникэхэм ячэзыухэмкIэ Iофхэр нахьышIу хъугъэхэми, джыри ахэр зэряIэхэр Iофыгъоу къыхигъэщыгъэхэм ащыщ. ШIокI зимыIэ медицинэ страхова­нием­кIэ чIыпIэ Фондым ипащэ доклад къызешIым ыуж, ащ иIоф­шIэн фэгъэхьыгъэ упчIэхэр фи­гъэзагъэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр къыхигъэ­щыгъэх.

— Медицинэм ылъэныкъокIэ шIагъэ хъугъэр макIэу пIон плъэкIыщтэп, — къыIуагъ ащ нэужым пстэури къызэфихьы­сыжьызэ. — Хэхъоныгъэхэм шъо шъуишIушIэгъабэ ахэлъ. ГущыIэм пае, аужырэ илъэс 25-м дунаим ехыжьыгъэхэм япчъагъэ джырэ фэдэу макIэ хъугъэп. Ар шъо шъишIушIагъэу сэлъытэ. Бжыхьэ-кIымэфэ уахътэу кIуагъэм пэтхъу-Iутхъумрэ гриппымрэ республикэр зызэ­лъаубытым, ащ шъузэребэны­гъэми, шъуиIофшIэн зэрэзэхэ­шъущагъэми уимыгъэрэзэнэу щытэп. НэмыкIэу къыхэбгъэщын плъэкIыщтыри бэ. Арэу щытми, джыри Iоф зыдэпшIэн щыкIэгъабэ щыI, ар къыжъугу­рыIон фае. Ахэр дэгъэзыжьы­гъэнхэр зэкIэми зэдытиIоф. ЦIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу тэрэз ягъэгъотыгъэныр зэкIэми типшъэрылъ шъхьаI.

Ипсалъэ икIэухым зэкIэ ме­дицинэ отраслэм щылажьэхэрэм зэрафэразэхэм Премьер-министрэм джыри зэ къыкIи­гъэтхъыжьыгъ, «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.