Зэфагъэ хэлъэу къекIолIэгъэныр

Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ ыкIи цIыф­хэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ иколлегие зэхэсыгъоу бэмышIэу иIагъэм хэлэ­жьагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи ­социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Осмэн ­Альберт.

Мы министерствэм ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, икIы­гъэ илъэсым Iофэу ашIагъэр коллегием щызэфахьысыжьыгъ, пшъэрылъыкIэу къэуцухэрэр, 2016-рэ илъэсым анахь анаIэ зытырагъэтын фаехэр агъэнэфагъэх. Мыхэм афэгъэхьыгъэ доклад шъхьаIэр къышIыгъ министрэу Максим Топилиным.

Министрэм ипсалъэ къыщи­гъэнэфагъ Урысыем демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язы­тет. Зигъот макIэу социаль­нэ IэпыIэгъу къэралыгъом зэритын фаехэм афэгъэхьыгъэу ащ къыIуагъ: «Урысые Федерацием исубъектхэм ягъэцэ­кIэ­кIо хэбзэ органхэм тапэкIи Iоф дашIэн фае гъот макIэ зи­IэкIэ, къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу зищыкIагъэкIэ лъытэ­гъэнэу щытхэмкIэ шапхъэхэм ягъэнэфэн. Унашъоу шъушIы­щтым акъылыгъэ хэлъэу шъу­къе­кIолIэн, регионым социальнэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет къыдэшъулъытэн, цIыфхэм гъотэу яIэм, урыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу чIыпIэм щагъэнэфагъэм шъуакъыпкъы­рыкIызэ шъушIын фае. ЦIыфэу социальнэ IэпыIэгъу зищыкIа­гъэ­хэм ар агъотын фае…»

Урысые Федерацием и Минтруд мы лъэхъаным егъэхьазы­ры методическэ рекомендацие­хэу социальнэ IэпыIэгъу зищы­кIа­гъэкIэ плъытэн фаехэм афэ­гъэхьыгъэу. Ахэр субъектхэм зэ­кIэми шIэхэу аIуагъэкIэщтых. «Мыр оптимизацие Iофыгъохэм япхыгъэп, — къыIуагъ М. Топи­линым, — тхьамыкIэ псэу­кIэм къыфэкIоным ищынагъо зы­шъхьарыт цIыфхэм тишIуагъэ ядгъэкIыныр ары».

Коллегием зэрэщыхагъэ­унэ­фыкIыгъэмкIэ, IофшIэныр щынэгъончъэу производствэм щы­зэ­хэщэгъэным ылъэныкъокIэ Урысыем исубъектхэм зэкIэми гъэхъагъэу ашIыгъэм уигъэрэзэнэу щыт. IофшIапIэхэм тхьа­мыкIагъоу къащыхъухэрэр проценти 9-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Нэбгырэ пэпчъкIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм коллегием щатегущыIагъэх, ахэм ягъэ­цэ­кIэнкIэ амалэу щыIэхэр, пIа­лъэхэр агъэнэфагъэх.

(Тикорр.).