Зэнэкъокъур макIо

Республикэ зэнэкъокъоу «ЦIыфхэм яфэIо-фашIэ­хэр зыгъэцэкIэрэ учреждением иIофышIэ анахь дэгъу» зыфиIорэм иапэрэ уцугъо къыщынэфагъ тапэкIэ ащ хэлэжьэщтхэр.

ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ комплекснэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым иIофы­шIэхэм язэIукIэ къыщагъэлъэ­гъуагъ республикэ зэнэкъокъум иятIонэрэ уцугъо ­хэлэжьэщтхэм якандидатурэхэр. Ахэр апэрэ уцугъом иноминациехэу «Социальнэ IофшIэным илъэсыбэрэ зэрэхэтыгъэм фэшI» хэ­ушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын» ыкIи «Учреждением ипсихолог анахь дэгъу» зыфиIохэрэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэу В. В. Столяровамрэ Л. Н. Пэрэ­ныкъомрэ.

Адыгэ Республикэм IофшIэ­нымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъо­ныгъэмкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ зэнэкъокъум иятIо­нэрэ уцугъо ахэр хэлэжьэнхэм ифитыныгъэ яIэ хъугъэ.

(Тикорр.).