«Жъогъобыныр» къыдэкIыгъ

КIэлэцIыкIухэм апае къыдэкIырэ журналэу «Жъогъобыным» иапэрэ номер мы илъэсымкIэ хьазыр, мы мафэхэм кIэтхагъэхэм ар аIэкIэхьащт.

жъогъобын«Жъогъобыным» иапэрэ нэкIубгъохэр гъатхэм фэгъэ­хьыгъэх, республикэ гимназием иеджакIохэм ятхы­гъэхэмрэ ясурэтшIыгъэхэм­рэкIэ къырегъажьэх. Ахэм къакIэлъэкIох бзылъфыгъэ­хэм ямэфэкIэу бэмышIэу хэдгъэунэфыкIыгъэм ехьы­лIэ­гъэ тхыгъэмрэ, Мыекъо­пэ гурыт еджапIэу N 6-м икIэ­лэеджакIохэм ясурэтшIы­гъэхэмрэ.

«ТитхакIохэм яюбилейхэр» зыфиIорэ рубрикэм чIэтых адыгэ тхакIохэу Iэшъынэ Хьазрэтрэ Кощбэе Пщымафэрэ афэгъэ­хьыгъэ тхыгъэхэр.

Журналым къыдэхьа­гъэх илъэсыбэрэ кIэлэегъаджэу Iоф зышIэгъэ Шъхьэлэхъо Дарихъан къытегущыIэрэ тхы­гъэр, «Зы еджапIэ щыкъэбархэр» зыфиIорэ рубрикэр, псауныгъэм инэкIубгъо, адыгэ пшы­сэ­хэр, гущыIэжъхэр, къэбархэр.

«НэIуасэ зыфэшъушI» зыцIэ рубрикэм еджакIохэр щыIукIэ­щтых шыкIэпщынэо ныбжьыкIэу Гъогъо Дамир. Ар къэзыгъэхьазырыгъэр Мамырыкъо Нуриет.

Красногвардейскэ районым ит къутырэу Белэм дэт гурыт еджапIэм икIэлэегъаджэу Кобл Аллэ къыгъэхьазырыгъэ тхыгъэр бзылъфыгъэ гъэшIэгъон зыфэгъэхьыгъэр. Ащ иIэшIа­гъэхэр зыплъэгъухэкIэ, умыгъэ­шIэгъонхэ плъэкIырэп.

Мыекъопэ кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэу «Тополек» зыцIэм къыра­тхыкIыгъэ письмэри журналым къыхиутыгъ. Ар къэзытхы­гъэр сабыеу IыгъыпIэм ащэхэрэм янэхэр ары. КIэлэпIухэу «Тополекым» щылажьэхэрэм ахэр зэрафэразэхэр ащ къыщаIо.

Адыгэ IорыIуатэу «Тыгъу­жъым иорэд», рубрикэхэу «Спортым идунай», «Зымыгъэ­зэщ!», «Жъогъобыным иныбджэгъухэр», «ТхылъыкIэхэр» зыфиIохэрэр номерым дэтых.

Дзыбэ Назрэт.