Гъэтхасэхэр апхъых

Республикэм ичIыгулэжьхэм мэфэ ошIухэр къызфагъэфедэзэ, гъэтхэ губгъо IофшIэнхэр чанэу зэ­шIуа­хых. Бжыхьасэхэм лэжьыгъэ бэгъуагъэ къызэратыщтым дэлажьэх, гъэтхэсэ чылапхъэхэр чIы­гум рагъэкIух.

imageАдыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, зэкIэм­кIи 2016-рэ илъэсым Iуахыжьынэу республикэм ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ гектар мини 101,8-рэ апхъыгъ. Ащ щыщэу коцым — гектар мин 84,5-рэ, хьэм — мин 12,2-рэ, рапсым гектар мини 4,3-рэ рагъэубытыгъ. Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къырахыным фэшI чIыгулэжьхэм къатефэрэр зэкIэ ашIэ. Шапхъэхэм адиштэу чылапхъэхэр чIыгум рагъэкIугъэх, джырэкIэ ахэм яшIушIэх. Минеральнэ чIыгъэшIухэр бжыхьасэхэм ахатэкъуагъэх, уцыжъхэр агъэкIо­дынхэм ыкIи узхэм апэшIуе­кIонхэм апае щэнаутхэр тыра­утхэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу бжыхьасэхэм япроцент 93-мэ химпрополкэр ащашIыгъ. ЧIыгу­лэжьхэм минеральнэ чIыгъэ­шIу­хэр, чылапхъэхэр, лэжьы­гъэхэм зэряшIушIэщтхэр икъу фэдизэу яIэх. Ахэм ядэгъугъэ специалистхэм арагъэуплъэкIу. ЗэкIэмкIи гъэтхэсэ гектар мини 120-м ехъу хъызмэтшIапIэхэм апхъынэу агъэнафэ. Мэлылъфэгъум и 14-м ехъулIэу гектар мин 23,9-рэ апхъыгъах, ащ щыщэу зэнтхъ гектар миным ехъу, натрыф гектар мин 11 чIыгум рагъэкIугъ. ­Тыгъэгъазэм ипхъын джыри къаухыгъэп, зигъо ифагъэхэр гектар мини 9,9-рэ.

Джащ фэдэу картоф гектар 57-рэ агъэтIысыгъ, хэтэрыкIхэм гектар 31-рэ арагъэубытыгъ.

ПIатIыкъо Анет.