Гектар 1500-рэ халъхьэгъах

Теуцожь районым имеханизаторхэм къызэтынэ­кIыгъэ илъэсым, ащ фэдэ къыхэмыкIыгъэу, коцыми, хьэми, натрыфыми, нэмыкI зернэ лъэпкъыми тонн мин 60-м ехъу къахьыжьыгъагъ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAРайоным мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Хьэдэ­гъэлIэ Мэджыдэ къызэриIуа­гъэмкIэ, тызхэхьэгъэ ­илъэсми ащ къырамыгъэхъумэ, къыща­мыгъэкIэн гухэлъ яIэу уахътэр агъэлъапIэзэ зичэзыу гъэ­тхэ губгъо IофшIэнхэр игъом ыкIи дэгъоу зэшIуахых.

Районым иIахьзэхэлъ ыкIи фер­мер хъызмэтшIапIэхэр гъэ­тхэпэ мазэм ­зыфежьэгъагъэхэр бжыхьэсэ гектар 10074-у кIы­мафэм хэкIодыкI фэмыхъоу ­да­хэу къыхэкIыжьыгъагъэхэм яшIу­шIэгъэныр ары. Ахэм анахь охътэшIухэм гектар телъытэу аммиачнэ селитрэ ­килограмми 100 — 150-рэ зырыз аIэкIагъэ­хьэгъагъ. Ащ ишIуагъэкIэ, бжыхьасэхэм язытет дэхэдэд.

— Бжыхьасэхэм ­ядэлэжьэн ащ щаухыгъэп, — еIо мэкъумэ­­щымкIэ районым иIэшъхьэтет. — ЯтIонэрэуи коц гектар 5230-мэ ыкIи хьэ гектар 637-мэ минеральнэ чIыгъэшIухэр аIэ­кIагъэхьэгъах. Ащ дакIоуи щэнаут зыхэлъ уцхэр коц ­гектар 7762-м, хьэ гектар 1602-м аты­раутхи, уцыжъхэр ахагъэкIо­дыкIыгъэх.

Мы мэфэ фабэхэу къызэ­кIэ­лъыкIуагъэхэр къызфагъэ­федэхэзэ механизаторхэм ­гъэ­­­-
тхэ лэжьыгъэхэм япхъыни агъэ­псын­кIэ. Япшъэрылъхэм къы­зэ­рэ­далъытэрэмкIэ, ахэр гектар мин 13745-мэ ащагъэбэгъо­щтых. Тыгъэгъазэр — гектар 6500-м, натрыфыр гектар 6700-м ащашIэщт. Гъэтхасэхэр зыщапхъыщтхэ чIыгум щыщэу мэлылъфэгъум и 11-м ехъулIэу апэрэу культивацие ашIыгъахэр гектар минибл фэдиз, ятIо­нэрэу зыдэлэжьагъэхэр гектар 1600-рэ, чылапхъэр хэплъ­хьаным фагъэхьазырыгъахэр гектар 600-м ехъу.

ЕутэкIо агрегатхэри гу­бгъом зэлъихьагъэхэу Iоф зашIэрэр мэфэ заулэ хъугъэ. Непэ ехъу­лIэу гъэтхэ лэжьыгъэхэр гектар 1500-м халъхьэгъах. Апэу зиеу­тэкIо агрегатхэр губгъом изы­щагъэхэр Джэджэхьаблэ дэт хъызмэтшIапIэу «Синдика-Агром» ипащэу Кушъу Рэмэзанэ иIофышIэхэр ары. Щэнаут зыхэлъ уцыр апэ чIыгум ЛIыбзыу Хъалидэ иагрегаткIэ хелъхьэ. Ащ ыуж еутэкIо агре­гатитIу итэу натрыф чылапхъэр чIыгум рагъэкIу механи­заторхэу ЛIыбзыу Аслъанрэ Лъа­щэкъо Хьазрэтрэ. Ахэм ягъу­сэх, яIэпыIэгъух еутакIохэу ГъукIэлI Юрэрэ Пэнэшъу Рэмэзанрэ. Мафэ къэс еутэкIо агрегатитIумэ гектар 50 фэдиз апхъы. Арэущтэу уахътэр агъэлъапIэзэ, IофшIэным егу­гъухэзэ зэрэлажьэхэрэм ишIуа­гъэкIэ, натрыф гектар 300-м ехъу апхъыгъах. Хъыз­мэтшIа­пIэм иагроном шъхьаIэу Ты­гъужъ Нурбый къызэриIуа­гъэм­кIэ, натрыф гектар 970-у халъхьанэу щытыр шIэхэу аухыщт, тыгъэгъэзэ гектар 400-у апхъы­нэу щытыри агъэпсынкIэщт.

Гъэтхасэхэм япхъын щагъэ­псынкIэ Пэнэжьыкъуае щызэхэщэгъэ хъызмэтшIапIэу «МК Фермы Кубани» зыфиIорэми. Мыщ ипащэу Юрий Петрищевым зичэзыу губгъо IофшIэнхэр игъом, дэгъоу зэшIохыгъэн­хэм иIофшIэгъухэр сыдигъуи чанэу фигъэлэжьэнхэ зэрилъэ­кIырэм ишIуагъэкIэ, зы лъэхъа­нэ ауж къинэщтыгъэми, джы районым ипэрытхэм ахалъытэ хъугъэ. Джыри мары, ты­гъэ­гъазэм ипхъын апэ щыфе­жьагъэх, гектар 400 фэдизым рагъэкIугъах, районым щыха­лъхьагъэм ар ызыныкъу.

Джащ фэдэу гъэтхэ лэжьы­гъэхэм япхъын щыфежьагъэх фирмэхэу «Агро-Юг» ыкIи «Воз­рождение» зыфаIохэрэми. Апэрэм натрыф гектари 124-рэ, ятIонэрэм тыгъэгъэзэ гектари 130-рэ ащыхалъхьэгъах.

Фермер хъызмэтшIапIэхэм натрыфыми, тыгъэгъазэми ащапхъынэу щытыр гектар 6500-рэ. ДжырэкIэ халъхьагъэр тыгъэгъэзэ гектари 160-рэ. Анахь гъэтхэ лэжьыгъабэ зыщыхалъхьащтхэм ащыщых хъыз­мэтшIапIэхэу «Киево-Журакимрэ» «Мега» зыфаIорэмрэ. Апэрэм щашIэнэу щытыр гектар 1392-рэ, ятIонэрэм — 1138-рэ. Ау тIумэ язи IофшIагъэ горэ иIэу мэлылъфэгъум и 11-м районым къыщыдагъэ­кIыгъэ сводкэм итэп.

Районым мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ къызэрэщыта­IуагъэмкIэ, мыгъэ гъатхэр нахь пасэу къэкIуагъ. Ащ елъы­ты­гъэуи мэфэ зыбгъупшIыкIэ ыпэ итхэу гъэтхэ губгъо Iоф­шIэнхэр зэшIохыгъэхэ мэхъу. Арышъ, лэжьыгъэ шъхьаIэхэу натрыфымрэ тыгъэгъазэмрэ ­япхъын гузэжъогъу хэмылъэу, игъом, дэгъоу, гъэмэ ялъыты­гъэмэ, мэфэ заулэкIэ нахь пасэу зэраухыщтым щэч хэ­лъэп.

Нэхэе Рэмэзан.