Щэфэн шапхъэр ыкIи ар зэрэкIэкIырэр

ЩыIакIэм непэ щэн-щэфэныр хэмытэу зы лъэ­­ны­къо иIэп: псэу тызашъорэри, гъомылапхъэ­хэри, Iэ­зэгъу уцхэри, щыгъынхэри, нэмыкI пкъы­гъуаби къэтэщэфых. ФэшIэ Iофэу тиIэри ащ къыхэхъожьы.

IMG_2975

Мэзэ лэжьэпкIэ цIыкIур а пстэумкIэ икъурэп, ­гузажъорэм банкым е нэмыкI хэкIы­пIэхэм зафегъазэ, чIыфэ къе­штэ ащ къыпыкIыщт хьал-балыкъым икъоу емыгупшысэу. А зэкIэми къахэкIэу гумэкIы­гъохэм яуталIэ.

ЩыIэкIэ-псэукIэм цIыфыр чIы­пIэу зэригъэуцорэм елъытыгъэу, хэти ащ илъэныкъуа­бэкIэ фитыныгъэу иIэхэр, ахэм­кIэ законхэм ащыгъозэныр ищыкIагъ. Ар къыдилъытэу гъэ­псыгъагъэ мэлылъфэгъум и 12-м Лъэпкъ тхылъеджапIэм ­техническэ ыкIи экономиче­скэ литературэмкIэ иотдел чэзыу зэхэсыгъоу щыIагъэр. Ар цIыфхэм щэфэн IофымкIэ шIэ­ныгъэхэр ягъэгъотыгъэнхэм те­лъытэгъагъ. Темэ инэу «Потребительское правов действии» зыфиIорэр къызэ­Iуихэу Iофтхьабзэр щытыгъ.

Хэти ешIэ непэ зыгорэ къэзымыщэфэу, тучан, шхапIэ, нэмыкI горэм мыкIорэ къызэ­рэтхэмытыр. ГъогупкIэр, коммунальнэ ыкIи медицинэ фэIо-фашIэхэр а зэкIэми къахэ­хъожьых. Ау гухэкIыр ыпкIэ зы­лъыптырэм инахьыбэм узэрамыгъэразэрэр ары. Дэгъугъэ шапхъэр къэтщэфыхэрэм  яIэжьэп. ЩакIохэм шъыпкъагъэр якIасэп, уигумэкI зя­пIокIэ, ежьхэр армырым фэдэу къыозыщагъэхэр къыптезэрэгъэ­банэх.

Джары щэфакIо пэпчъ ифитыныгъэхэр ыкIи ахэмкIэ щыIэ законхэр ышIэу зыкъиухъумэ­жьын зыкIыфаер. Зэ­рэзекIощт шIыкIэр ха­бзэм тетэу зышIэрэм, зимыухыжьэу, зимыстыжьэу Iоф зэхэмыфы­гъэр гъунэм нигъэсыщт.

Зигъо Iофтхьабзэу тхылъ­еджапIэм щыIагъэм студентхэр, тхылъеджэхэр ыкIи ежь тхылъеджапIэм иIофышIэхэр хэлэжьагъэх.

Уифитыныгъэхэр ифэшъуашэм тетэу къызэрэбгъэгъунэщт­хэм, чIыпIэу узэрыуцуагъэм чIэ­нагъэ уимыIэу укъызэрикIы­жьыщтым къатегущыIагъ Роспо­требнадзорым АР-мкIэ и Гъэ­IорышIапIэ гигиенэмрэ эпиде-миологиемрэкIэ и Гупчэ иIо­фышIэу Бибэ Фатимэ.

IMG_2954

Зэхэсыгъом къекIолIагъэхэм лъэпкъ тхылъеджапIэм правовой информациемкIэ и Гупчэ ибиблиограф шъхьаIэу Емыж Аминэт законхэмкIэ зэхъокIы­ныгъэу ашIыгъэхэр — «О защите прав потребителей» зыфи­Iорэр къафиIотагъ. Хэти зыгъэ­гумэкIырэ упчIэхэр къытыгъ, ахэмкIэ джэуапхэри агъотыгъэх. Анахьэу упчIэхэр зыфэгъэхьы­гъагъэхэр пластиковэ ­картэхэр гъэфедагъэ зэрэхъухэрэр, банк кредитхэм уафэсакъыныр зэ­рищыкIагъэр ары. Джащ фэдэу электросчетчикыр зыгъэ­уцун фаер щэфакIор арымэ е организациер арымэ зэра­гъэшIагъэ; газ счетчикхэр уна­гъо пэпчъ иIэныр ищыкIагъэмэ къыкIэупчIагъэх.

2019-рэ илъэсым къыщыубла­гъэу мы Iофыгъохэр зэшIохыгъэ хъун фаеу законым къызэриIо­рэр къэгущыIагъэхэм къыхагъэ­щыгъ. Ау мы приборхэр нахь пасэу бгъэуцухэмэ, ишIуагъэ къы­зэрэкIощтыри къаIуагъ. Сбер­банкым ыцIэкIэ смссообщение къыпфакIомэ, гущыIэм пае, «Уисчет тэрэзэу сомэ 9880-рэ итхыкIыжьыгъа?» ыIоу, а мэкъэгъэIум хэти зыримы­гъэгъэделэнэу специалистым къариIуагъ. Зэхэсыгъор шIуагъэ хэлъэу кIуагъэ.

Дзэукъожь Нуриет.

Сурэтыр Iофтхьабзэм къыщытырахыгъ.