ПэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлэжьэщтхэр агъэнэфагъэх

Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яхэдзынкIэ Федеральнэ партийнэ мэкъэтыным и Адыгэ шъолъыр зэхэщэкIо комитет джырэблагъэ зэхэсыгъоу иIагъэм партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ исекретарэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —  Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд тхьамэта-­гъор щызэрихьагъ.

P_20160412_144718_006Мы зэIукIэгъум партием хэтхэм ыкIи ахэм адезыгъаштэхэу зэхэщэкIо комитетым хахьэхэрэм документхэр зыща­штэхэрэ аужырэ мафэхэм лъэIу тхылъ къэзытыгъэ нэбгыритIу щатхыгъ. Ахэр — Адыгэ Республикэм цIыфым ифиты­ныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиныр, «Гвардие ныбжьыкIэм» иреспубликэ къутамэ ипащэу, къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асыет.

Iэщэ Мухьамэд къызэриIуагъэмкIэ, я VII-рэ зэIугъэкIэгъумкIэ Къэралыгъо Думэм хэтыщтхэм яхэдзынкIэ партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ ыцIэкIэ кандидатхэм япчъагъэ нэбгыри 10 хъугъэ. Ащ дакIоу агу къыгъэ­кIыжьыгъ ыпэкIэ мы къыкIэлъыкIохэрэр зэратхыгъагъэхэр: парламентым и Палатэу ыхэкIэ щыIэм идепутатэу Натхъо Разыет, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминист­рэу Мэрэтыкъо Рустем, Адыгэ Республикэм физкультурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгея» зыфиIорэм идиректор игуа­дзэу Щыщэ Людмилэ, Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым иврач шъхьаIэ игуадзэу Елена Любченкэр, Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 9-м идиректорэу Хьатэгъу Неллэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 1-м ипащэу Светлана Папинар ыкIи Адыге­им ис бзылъфыгъэхэм я Союз игъэIо­рышIапIэ итхьаматэу Светлана Дорошенкэр.

ДжырэкIэ агитациер рагъэжьагъ. ЖъоныгъуакIэм и 22-м зэрэ Урысыеу щыкIощт пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным ехъулIэу ар аухыщт.