Ныбджэгъухэм ащымыгъупшэрэ цIыфышIу

Спортым илъэсыбэрэ Iоф щызышIэгъэ Даур Вячеслав фэгъэхьыгъэ шIэжь зэIукIэгъухэр нардхэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх. Сэнэхьат зэфэшъхафхэр зиIэхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

DSC_0349ЕшIэгъухэр рагъэжьэнхэм ыпэкIэ зэхахьэм къыщыгущы­Iагъэх Пэнэшъу Мыхьамодэ, Александр Матусьян, Хъот Юныс. Я 8-у зэхащэрэ зэнэ­къокъум къыщыхагъэщыгъ Даур Вячеслав спорт еджапIэхэм япащэу, директорым игуадзэу Адыгеим Iоф зэрэщишIагъэр. ЗэхэщэкIо дэгъоу ар щытыгъ, ныбжьыкIэхэр зылъищэщтыгъэх, ныбджэгъубэ иIагъ.

Республикэм испорт щызэ­лъашIэхэрэр, В. Даурым лъытэныгъэ фэзышIыхэрэр кIэщакIо фэхъухи, зэнэкъокъур зэхащагъ. Анатолий Лелюк, ХьакIэмызэ Аслъан, Пэнэшъу Мыхьамодэ, Цэй Аслъанчэрые, ХьапэкIэ Ас­лъан кубокхэр, нэпэеплъ шIу­хьафтынхэр къагъэхьазырыгъэх.

Зэнэкъокъур гъэшIэгъон къэ­зышIыгъэр ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуаеу зэрэщыты­гъэр ары. ПэшIорыгъэшъ зэIу­кIэгъухэр заухым, куп хэхыгъэ­хэм ешIэгъухэр ащыкIуагъэх. Оганесян Азиз, Индрис Касумовым, Анатолий Москаленкэм кIэух ешIэ­гъухэм текIоныгъэр къащахьыгъэп.

Апэрэ чIыпIэр Гъыщ Нухьэ фагъэшъошагъ, Александр Матусьян ятIонэрэ хъугъэ. Анатолий Москаленкэм ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, Хъот Юныс яплIэнэрэ чIыпIэм нахь лъагэу дэкIоен ылъэ­кIыгъэп.

DSC_0407Адыгэ Республикэм народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу ЕмтIылъ Юсыфрэ Урысыемрэ Адыгеимрэ язаслуженнэ тренерэу Хъот Юнысрэ ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх. Спортым ипIуныгъэ мэхьанэ зыкъиIэтынымкIэ цIыф цIэрыIохэм яшIушIагъэ къыхагъэщыгъ, щысэ ныбжьыкIэхэм атырахынымкIэ зэнэкъокъухэр зэхэщэгъэнхэм зэрэпылъыщтхэр къаIуагъ.

Сурэтым итхэр: Даур Вячеслав фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.