Владимир Путиным изэдэгущыIэгъу занкI

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу занкIэ зэхищагъ. ЗэкIэмкIи нэбгырэ миллиони 3-м ехъумэ къэралыгъом ипащэ зыкъыфагъэзагъ.

3FS085HMeA19U536GzkUwbkGgUnWABjz

2015-рэ илъэсым мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэу рекIокIыгъэм IэкIыб политикэм, санкциехэм, Къырым афэгъэ­хьыгъэ упчIабэ цIыф­хэм къатыгъа­гъэмэ, мы илъэсым обществэм анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр социальнэ Iофыгъохэр, экономикэм изытет, гъомылапхъэхэм, Iэзэгъу уцхэм ауасэ къазэрэхахъорэр, лэжьапкIэр игъом къамытэу бэрэ къыхэкIы зэрэхъугъэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щыIэ гумэкIыгъохэр, къэралыгъо кIоцIым зэрэпсаоу ихъу­хьэрэр ары. Урысыем игъо­гухэм язытет ымыгъэразэхэу Президентым бэхэм зыкъыфагъэзагъ. Джащ фэдэу ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIо­гъэныр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщыгъ, анахьэу цIыф­хэм агу римыхьы­рэр хэбзэгъэуцугъэр зыукъогъэ IэнатIэ зыIыгъ пащэхэм пытагъэ хэлъэу пшъэ­дэкIыжь зэрамыхьырэр ары. Илъэсэу тызхэтым иIоныгъо УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепута­тхэм, шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ хэдзынхэм язэхэщэн епхыгъэ упчIабэ Президентым къыIэкIэхьагъ.

Москва щыпсэурэ Людмила Сафроновам Президентым фигъэзэгъэ упчIэр продукциехэм ауасэ къызэрэхэхъуагъэм фэгъэхьыгъ. Бзылъфыгъэм къызэриIуа­гъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым тхьамафэм къыкIоцI иунагъо ышхыщт гъомы­лапхъэхэм сомэ мини 5 фэдиз апэIуи­гъахьэщтыгъэмэ, мы илъэсым — сомэ мини 10-м ехъу. Ащ дакIоу, УФ-м и Пра­вительствэ изэфэхьысыжьхэм къызэ­рагъэлъагъорэмкIэ, инфляциер процент 12,9-м кIэхьэ. Мыщ дэжьым тара нахь тэрэзыр е пшIошъ хъун фаер, Прави­тельствэм ыIорэр ара, хьаумэ тучан чекым итхагъэр ара? Владимир Путиным упчIэм джэуап къыритыжьызэ къызэриIуагъэмкIэ, Правительствэм мыщ дэжьым зигугъу къышIырэр гурыт инфляциер ары, ар процент 12,9-м кIэ­хьагъ. Мы процент пчъагъэм анахь чIыпIэшхо щызыубытырэр гъомылапхъэхэм ауасэ зыкъызэриIэтыгъэр ары.

Правительствэм къышIыгъэ зэфэхьысыжьхэм цыхьэ афэпшIын фае. Гъомылапхъэхэм ауасэ къызэрэхэхъуа­гъэм тэри тиIахь хэлъ, сыда пIомэ IэкIыб къэралыгъохэм ащыщхэм къыттыралъхьэгъэ санкциехэм ауж, ахэм къащадагъэкIырэ продукциер Урысыем къырятымыгъэщэжьынэу унашъо тшIы­гъэ. ТшIэзэ ащ фэдэ лъэбэкъу тштагъэ, ау мыщ дэжьым тызэгупшысагъэр къэралыгъом имэкъумэщ хъызмэт хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэ амал иIэ зэрэхъу­щтыр, тиаграрийхэм къагъэкIырэ лэжьыгъэм, къыдагъэкIырэ продукцием ахагъэхъон зэралъэкIыщтыр ары. Арэущтэуи хъугъэ, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Президентым къызэриIуагъэмкIэ, къэ­ралыгъом и ВВП-рэ ипромышленнэ индексрэ къызэреохыгъэхэм дакIоу, мэкъумэщ хъызмэтым проценти 3-кIэ хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх. Мы къэгъэ­лъэгъоным мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ Урысыем ицIыф миллион 40 фэдизыр къоджэ псэупIэхэм адэс. Тикъэралыгъо къыщыдагъэкIырэ продукцием ипчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ хъумэ, Iофхэм язытет зыпкъ зэриуцощтыр, уасэхэри къызэреIыхыщтхэр В.Путиным къыхигъэщыгъ. Ау, ащ дакIоу, непэ цIыфхэр чIыпIэ къин зэритхэр зэрэзэхишIэрэр къыIуагъ.

Правительствэм иэкономическэ блок хэтхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэхэр ыгъэразэхэрэп, ащ епхыгъэу экономикэр зыхэт кризисым хэщыгъэным пае шIэгъэн фаехэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэр Президентым къыфагъэзагъэх.

В.Путиным къызэриIуагъэмкIэ, Iофхэм язытет зыпкъ иуцожьыным фэтыузэн­кIыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым ВВП-р проценти 3,7-кIэ къеIыхыгъ, мы илъэсым а къэгъэлъэгъоныр процент 0,3-м нэсыщт, 2017-рэ илъэсым процент 1,4-рэ ащ хэхъонэу Правительствэм егъэнафэ. ГумэкIыгъо шъхьаIэу Президентым зигугъу къышIыгъэр цIыфхэм хахъоу къаIэкIахьэрэр проценти 4 фэдизкIэ, лэжьапкIэу къахьырэр ащ нахьыбэжьэу къызэреIыхыгъэхэр ары. Ащ да­кIоу IофшIапIэ зимыIэхэм япчъагъэ проценти 5,6-м кIэхьэ, ар бэп. ЧIыдагъэм ыуасэ фэди 2 фэдизкIэ къызэреохыгъэм емылъытыгъэу, къэралыгъом ахъщэу ыгъэкIодырэм нахьи федэу къыIэкIа­хьэрэр нахьыбэ хъугъэ. Джащ фэдэу IэпэчIэгъэнэ фондри къызэтенагъ. ТIэкIу хэкIыгъэми, Урысыем идунэе резерв­хэри зыпкъ итых. Сыда ащ къикIырэр? ГущыIэм пае, IэпэчIэгъэнэ фондхэм арылъ ахъщэр блэкIыгъэ илъэсым къэралыгъом зэригъэфедэгъэ шIыкIэм темыкIыгъэми, ахэм арылъ мылъкур илъэси 4-рэ джыри фикъущт. Ау гухэлъэу щыIэмкIэ, 2017-рэ илъэсым экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIыщтых, ащ къыхэкIыкIэ IэпэчIэгъэнэ ахъщэм Правительствэр нэмысынэу щэгугъы.

ЫпэкIэ къызэрэщытIуагъэу, Урысыем щыпсэухэрэр джырэ уахътэм зэолIэгъэ гумэкIыгъохэм ащыщ лэжьапкIэм итын агъэгужъоу къызэрэхэкIырэр. Ащ иягъэ­кIэ цIыфхэм гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр ащэфынхэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, ипотекэм апэIухьэрэ ахъщэр атын алъэкIырэп. Мыщ епхыгъэ упчIабэ къэралыгъом ипащэ къыIукIагъ.

Гукъау нахь мышIэми, кризисым илъэхъан мыщ фэдэ щысэхэр нахьыбэ зэрэхъугъэр Президентым къыIуагъ. Арэу щытми, хэбзэгъэуцугъэм диштэу цIыфым илэжьапкIэ игъом еты­гъэн фае, ар зымыгъэцакIэхэрэм пытагъэ хэлъэу пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ Iэзэгъу уцхэр зэримыкъухэрэр, ахэм ауасэ хэпшIыкIэу зэрэдэкIоягъэр. Мыщ епхыгъэ упчIэ къэзытыгъэхэм ащыщ горэм къызэриIуагъэу, аптекэхэм ателъ Iэзэгъу уцхэм ауасэ дышъэр зыщащэрэ тучанхэр угу къагъэкIы. Ащ дакIоу тикъэ­ралыгъо къыщыдагъэкIырэ медицинэ препаратхэр мэкIэ дэдэу аптекэхэм ателъых, ау осэшхо зиIэу IэкIыбым къыщашIыхэрэр хъоих.

УФ-м и Президент мыщ фэгъэхьы­гъэу къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ фармацевтическэ промышленностым хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм ипрограммэ Урысыем щаштагъэу Iоф ешIэ. Ащ къызэрэдыхэлъытагъэу, тикъэралыгъо къыщы­дагъэкIырэ Iэзэгъу уцхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэн фае. Ащ игъэцэкIэн сомэ миллиарди 148-рэ фэдиз пэIуагъэ­хьанэу агъэнафэ, мы илъэсым сомэ миллиард 16-м ехъу тырагъэкIодэщт. ЦIыфхэм къызфаIорэри мы Iофым хэлъ, сыда пIомэ Урысыем къыщыдагъэкIырэ препарат пыутхэм япчъагъэ процент заулэкIэ нахь макIэ хъугъэ. Гъот макIэ зиIэ унагъохэм, социальнэу мыухъумагъэхэм мыщ дэжьым IэпыIэгъу афэ­хъугъэныр Президентым пшъэрылъ шъхьаIэу къыIуагъ.

nFE8T8DcMgNulqSGhZmZa2I60mf4e0Ad

Урысыем гумэкIыгъоу илъхэм афэгъэ­хьыгъэ упчIабэ Президентым ратыгъ. ЫпшъэкIэ къызэрэщытIуагъэу, ахэм янахьыбэр социальнэ Iофыгъохэм, лэ­жьапкIэм, пенсиехэм, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, гъогухэм язытет, меди­цинэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъагъэх. Джащ фэдэу Си­рием щыкIорэ за­ом, санкциехэм, IэкIыб къэралхэм зэфыщыты­кIэу адыряIэм, нэ­мыкI Iофыгъохэм япхыгъэ упчIэхэри мэ­­кIа­гъэхэп. Сыхьати 3-рэ та­къикъ 40-рэ кIогъэ зэ­дэгущыIэгъу зан­кIэм къыкIоцI Вла­димир Путиным упчIэ 80-мэ игъэ­кIо­ты­гъэ джэуапхэр къаритыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО  Адам.