ШIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх

Мыекъопэ къэралыгъо техно­ло­гическэ университетым иполитехническэ колледж истудент­хэр волонтер Iофтхьабзэу «Твори добро» зыфиIорэм хэлэжьа­гъэх.

2(706)Илъэс къэс ар зэхащэ. Мые­къопэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 37-м ищагу игъэкъэбзэнкIэ, игъэдэхэнкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм чIэсхэм нэужым студентхэм апае концерт цIыкIу къатыгъ, орэдхэр, усэхэр къафаIуа­гъэх, къафэшъуагъэх.

glavnaja(383)Мыекъуапэ щызэхащэрэ шIы­хьафхэм колледжым истудентхэр чанэу ахэлажьэх. Къалэм игъэ­къэбзэн яIахьышIу халъхьэ, Хэ­гъэгу зэо­шхом иветеранхэм ясаугъэтхэр, якъэхэр агъэкъабзэх, кIэлэцIыкIу площадкэхэр агъэкIэ­жьых. Джащ фэдэу сабый ибэхэр ыкIи шъхьагъырыт зимыIэжь­хэр, зипсауныгъэкIэ илэгъухэм акIэмыхьэрэ сабыйхэр зычIэс хэушъхьафыкIыгъэ (коррекционнэ) кIэлэцIыкIу Унэм шIыхьафхэр ренэу щашIых.

2014-рэ илъэсым колледжым истудентхэр ыкIи икIэлэегъаджэ­хэр «Весенняя неделя добра в городе Майкопе» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэм текIоныгъэ къыщыдахыгъагъ ыкIи Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу А.В. Наро­линыр зыкIэтхэгъэ Щытхъу тхылъыр къафагъэшъошэгъагъ.

(Тикорр.).