«ШIушIэ тамыгъэр» еджэпIэшIу

Адыгеим икIэлэеджакIохэр Урысыем щыкIорэ Iофтхьабзэу «ШIушIэ тамыгъэм» чанэу хэлажьэх. Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм еджапIэхэм ащызэхащэрэ зэIукIэгъухэм шIуагъэу къатырэр тинэрылъэгъу.

DSCN7295

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу-ныб­жьыкIэ спорт еджапIэу N 1-м боксымкIэ икъутамэ итренер-кIэлэегъаджэу, Урысыем ыкIи Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, республикэм и Парламент идепутатэу Владимир Овчинниковым къызэрэтиIуагъэу, спортсменхэр лъэсрыкIохэу урамым зыщытлъэгъухэкIэ, щысэшIу къэзыгъэлъагъохэрэм ахэтынхэ фае. Шапхъэхэр амыукъохэу урамхэм ащызэпы­рыкIынхэм фэшI яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэм дакIоу, шэн-хэбзэ хэхыгъэхэр зэрахьэх.

СпортымкIэ мастерхэу Игорь Ионовым, Карен Восканян, Къу­даикъо Алибек, Бэгугъэ Тимур зэхахьэм мэхьэнэ ин ра­тыгъ. Спортсменхэр якIэлэегъа­джэхэм ягъусэхэу еджакIохэм аIукIэ­щтых, гъогухэр щынэгъон­чъэнхэм пае лъэсрыкIохэр, транспортыр зыгъэIорышIэхэрэр нахь зэфэса­къынхэм пылъынхэр япшъэрылъ.

Полицием икъулыкъушIэхэр гурыт, спорт еджапIэхэм, колледжхэм, нэмыкIхэм яеджакIо­хэм аIукIэщтых. Язэфэхьысыжьхэм къапкъырыкIырэ гупшысэхэр щыIэныгъэм щыпхыращы­щтых.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтым итхэр: «ШIушIэ та­мыгъэм» хэлэжьэгъэ ныб­жьыкIэхэр.