ШIушIэныр — нарт шэн

Мэрэтыкъо Казбек тиреспубликэ щызэлъашIэрэ режиссер, исэнэхьаткIэ шIэныгъэ куу зиIэ цIыф.

2849-Raskraska-A4.inddАпэрэ сэнэхьатэу драмэм итеатрэ ирежиссерыр зызэре­гъэгъотым ыуж телевидением-
рэ киномрэ ярежиссер сэнэхьатри къызIэкIигъэхьажьыгъ. Адыгэ къэралыгъо телевидени­ем иапэрэ режиссерыгъ. Ти­лъэпкъ театри спектаклэхэр щигъэуцугъэх. Джы Москва ­кIо­жьыгъэу щэлажьэ.

Мэрэтыкъо Казбек ­сериа­лы­бэ ыгъэуцугъ, ахэм ащыщых телеканалэу НТВ-м серие 80 хъурэ «Врачмэ яIоф» («Дело врачей»), серие 380-рэ ­хъурэ «Судым ыпэкIэ» («До суда»); телеканалхэу «Мир», «Интер» зыфиIохэрэм серии 100 хъурэ «Сигъунэгъухэр» («Мои со­седи»), Апэрэ каналымкIэ фильмэ пчъагъэ.

Спектаклэ зэфэшъхьафыби ыгъэуцугъ. Ахэм ащыщых Д. Фонвизиным ипьесэу «Недоросль», Ж.Б. Мольер ипье­сэу «Жорж Данден», В. Соллогуб исэмэркъэу пьесэу «Гу шъабэм итхьамыкIагъу», нэмы­кIыбэхэр. Ти Адыгэ къэралыгъо телевидение ихъарзынэщ Мэрэтыкъом тырихыгъэхэу телефильмэ пчъагъэ чIэлъ. Актер хъумэ зышIоигъо нэбгырабэ Мые­къуапэ ар щыпсэу зэ­хъум искусствэхэм яучилищэ щыригъэджагъ, джы къалэу Москва Г. Седаковым драмэмкIэ иеджэпIищмэ ащырегъаджэх.

2849-Raskraska-A4.inddСэнаущыгъэ ин зыхэлъ Мэрэтыкъо Казбек «Адыгэ ма­къэм» еджэхэрэм агу къызкIэз­гъэкIыжьырэр ащ джыри зы Iоф гъэшIэгъон ыгъэцэкIагъэшъ ары. Казбек сэ зысшIэрэр бэ­шIагъэ, тызэдэлэжьэнэуи хъу­гъэ, ар нарт эпосым фэщагъэу, режиссерынэкIэ ащ хэплъэрэ цIыф. Анахьэу ыгу зыфакIорэр нарт Саусэрыкъу.

Нартыр лIыхъужъмэ ахалъы­тэным пае псэемыблэжьэу ем пэшIуекIоу лIыгъэшхо зэрихьан фае. Нартмэ ащыщэу Саусэрыкъо исурэт апэу зышIыгъэмэ ащыщ Адыгеим инароднэ сурэтышIэу Мэрэтыкъо Долэт. Долэт Саусэрыкъо итеплъэу къыхихыгъэр Адыгэ Республикэм итамыгъэ тырагъэуцуагъ.

Мэрэтыкъо Долэт иунэкъощэу Мэрэтыкъо Казбек режиссер, кIэлэегъадж. БэмышIэу кIэлэцIыкIухэмрэ ны-тыхэмрэ апае нарт эпосым епхыгъэ сюжетмэ атехыгъэу сурэтхэу бгъэлэжьынхэ фаехэр зыдэт IофшIагъэр зэхигъэуцуагъ.

2849-Raskraska-A4.inddТилъэпкъ икультурэ ианахь лъэпIэ дунаеу — нартмэ ядунае — кIэлэцIыкIухэр ны-тыхэм сурэтхэм ягъэлэн адагъэ­цакIэзэ хащэнхэ алъэкIыщт. КIэлэцIыкIур пIугъэн-гъэсэным­кIэ гъэлэным мэхьэнэ ин иI. Сыда пIомэ илъэпкъ ­культурэ идышъэ кIэн творческэ екIо­лIакIэ хэлъэу зэригъэшIэнэу амал къыреты, ежь кIэлэцIы­кIуми исэнаущыгъэ хегъахъо. Сурэт шIыгъэм игъэлэн кIэ­лэцIыкIум джау сыдми лъэхи­мынэу, нахьыжъмэ ащыщ кIэ­рысэу зы нарт лIыхъужъ го­рэм икъэбар фиIуатэмэ на­хьышIу.

Сурэтхэр зышIыгъэхэр Олег Адаменкэр ары. Бгъэлэжьын фэе сурэтхэр зэзыгъэгъотын горэ къышъухэкIынкIи хъунэу проектым иавтор зесэIом, иэлектроннэ адрес къэстхынэу Iизын къыситыгъ. Ар мары: Мэрэтыкъо Казбек meret58 @yandex.ru.

Адалан Ларис.