ЧIыгур тибаиныгъ, ау…

ЩыIэныгъэр цIыфым шъхьасынчъэу къыдэзекIоу макIэп къызэрэхэкIырэр. ГущыIэм пае, хэт ышIэ­ны­­­гъа къоджэдэсхэм лэжьэпIэ шъхьаIэу яIэгъэ колхозхэмрэ совхозхэмрэ зэгорэм зэхагъэтэкъо­жьынхэу?!

5d7385b8ee066e62ee14d77754601824_i-22575«ЗэхъокIыныгъэкIэ» зэджэ­гъэхэ лъэхъаным ыпкъ къикIэу нэбгырэ мин пчъагъэхэр зыщы­лажьэщтыгъэхэ хъызмэт­шIа­пIэ­хэр щымыIэжьхэ хъугъагъэ.

Адэ унэгъо хатэхэр? А лъэ­ныкъомкIи узыгъэрэзэн щыIэп. Зихатэ зылэжьыхэрэм зымылэжьыхэрэр акIэнакIэхэу зэ­хэп­хыщт. Зы купым унэгъо ха­тэ­хэм япIалъэ икIыгъэу ­елъытэ.

Шъыпкъэ, тапэкIэ нахь фэчэфхэу яхатэхэр алэжьыщты­гъэх, хэтэрыкIхэр чыжьэу Iуа­щыхэти, сатыу ашIыщтыгъ, ащ къыкIакIорэмкIэ щыIагъэх. Къиныгъэ, тыгъэгъэзэ мазэм ра­гъажьэти, шышъхьэIум нэсыфэ­кIэ хэтэрыкIхэм яIоф зэкIэ­лъы­кIощтыгъ. Сыдэу щытми, ха­тэхэм федэ къарагъэтыщтыгъ. Уегугъумэ, акъылыгъэ хэлъэу улажьэмэ, непи хатэм федэ къытын ылъэкIыщт, ар федэ­къэкIуапIэу щымытыжьэу зы­лъы­тэхэрэр хэукъох. ИщыкIа­гъэр щыIэныгъэм къызыдихьы­рэ зэхъокIыныгъэхэм уадэбэ­къоныр, хэкIы­пIэхэм, амалхэм уалъы­хъу­ныр ары. Iоф­шIэным зы­щы­зымыдзыерэм, хэкIы­пIэ­хэм яусэрэм непи ихатэ дэ­гъоу елэжьы, федэ къыре­гъэты. Шапсы­гъэ къуаджэхэм адэсых ыпэкIэ зэ­рэщытыгъэм фэдэу зихатэ дэгъоу зы­лэжьы­хэ­рэр, къэ­бзэ-лъабзэу зы­Iыгъ­хэр. Щы­сэкIэ къэбгъэлъагъомэ хъущт Дачъэ Нурыет, Шъхьэлэхъо Ра­быет, Хъущт Са­рэ, ЕкъутэкI Нэфсэт, Шыу Мэдинэ, Бжьэ­шIо Юсыф, Хьа­кIэ­ко Разыет, Бастэ Мэджыдэ, ХыдзэлI Хъарыет, нэмыкI­хэри.

ФэбапIэхэр агъэ­псыхэзэ, ахэм къа­щагъэкIыгъэ рассадэ зыщэхэрэри ахэтых. Мы лъэ­ныкъомкIэ анахьэу гъэхъагъэ зышIыхэрэр къуаджэхэу Пэнэхэсрэ Бжыхьэкъоежъымрэ ащыпсэурэ унагъохэр ары.

— Хатэм къисхырэр ары сызэрэщыIэр, — еIо Чэтыкъо Любэ.

teplicaЛюбэ шъхьэзакъоу мэпсэу. Уцуи, тIыси имыIэу ихатэ дэлажьэ. Ар исэнэхьаткIэ юрист, ау IофшIэн ыгъотырэп. Бы­лымхэри иIагъэх, щагубзыухэр ехъух, къоджэдэсхэм ауж зы­къыригъанэрэп. Рассадэ къе­гъэкIы, ещэ, чэммэ къакIихырэ щэр ыкIи щэхэкI гъомылапхъэ­хэр IуегъэкIых.

УпчIэ къэуцу: хатэр улэжьы­ныр непэ феда, мыфеда? Iо хэлъэп, федэ. ЧIыгулэжьыныр якIас зэшъхьэгъусэхэу СултIан Къырмызэрэ Бэрчэтрэ. Хатэр дэгъоу алэжьы, былымыбэ яI, щагубзыухэр ахъух.

ЫпшъэкIэ щыIэ пащэхэм мы­хэм афэдэхэм анаIэ къатыра­дзэмэ, IэпыIэгъу къафэхъу­хэмэ, бгъуитIумкIи нахь федэ хъущт. Сыд фэдэщта а Iэпы­Iэгъур? Хэ­тэрыкIхэр, щэр ыкIи ащ хэ­шIыкIыгъэ гъомылапхъэ­хэр ащызыщэфыщт пунктхэр райо­ным ипащэхэм къызэIуах­хэмэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахь зыкъи­Iэтыщт, былымхэр, щагу­бзыухэр зыхъухэрэр, бизнес цIыкIум пылъхэр нахьыбэ хъу­щтых.

Непэ къоджэдэсхэм япсэукIэ уеплъымэ, плъэгъущтыр гукIо­дыгъу. Къуаджэмэ адэсмэ гектарныкъо хъурэ хатэу яIэр зы­лэжьэу ахэтыр унэгъо заулэ на­хьыбэ хъущтэп. ГухэкI нахь мышIэми, къыткIэхъухьэрэ ныб­жьыкIэхэр чIыгум шIулъэгъу фы­ряIэу тпIухэрэп, щысэтехыпIэ тафэхъурэп. Ар лъэшэу дэи, зэгорэм къиныгъошхоу къы­зэкIэожьын ылъэкIыщт.

ХЪУЩТ Щэбан.