Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и ­Министерствэ къызэритырэмкIэ, мэлылъфэ­гъум и 4-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 78-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: тыгъуагъэхэу 27-рэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэ­шIэ­гъи 6, машинэр рафы­жьа­гъэу 1, хъункIэн бзэджэшIа­гъэу 3, нэмыкIхэри. Экономи­кэм ылъэ­ныкъокIэ хэбзэгъэ­уцугъэр гъогогъуи 6-рэ аукъуа­гъэу хэбзэухъумэкIо къулы­къухэм къыхагъэщыгъ. Бзэ­джэшIагъэ зезыхьэгъэ нэ­бгырэ 52-рэ агъэунэфыгъ, зэха­фын алъэкIыгъэр процент 65-м ехъу.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыге­им игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 9 къатехъухьагъ. Ахэм нэбгыри 5 ахэкIодагъ, нэбгы­ри 8-мэ шъобжхэр атеща­гъэ­хэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 52-рэ къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишап­хъэхэр гъогогъу 3001-рэ аукъуа­гъэу къыхагъэщыгъ.

Iоф рагъэшIэщт

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ бзы­лъфыгъэм ылъэ­ныкъокIэ къызэIуа­хыгъэ уголовнэ Iо­фым Мыекъопэ къэлэ хьыкумыр хэплъагъ.

ЫшIэзэ къэбар нэпцI зэри­гъэIугъэмкIэ ар агъэмысэ.

Мэзэ заулэкIэ узэкIэIэ­бэжь­­мэ, машинэр зэрэрафыжьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбар УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мые­къуапэ щыIэм идежурнэ часть къыIэкIэхьагъ. Бзылъфыгъэм къызэриIотагъэмкIэ, иавтомобилэу ВАЗ-21099-р амыгъэунэфыгъэ бзэджашIэм шIурифыжьагъ. Полицием икъу­­лыкъушIэхэм оперативнэ-лъыхъун ыкIи техническэ Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх, ау ащ изэфэхьысыжьхэм къызэ­рагъэлъэгъуагъэмкIэ, бзылъфы­гъэм пцIы ыусыгъ. Арэу щыт­ми, бзылъфыгъэр къызэкIэ­мыкIоу, имашинэ зэрэшIура­фыжьагъэр полицейскэхэм агу­­ригъаIощтыгъ. Хэбзэухъу­ма­кIохэм Iофыр зэхафыгъ, къэбар нэпцI зыгъэIугъэм ылъэ­ныкъокIэ зэфэхьысыжь гъэнэфагъэ ашIыгъ. Судым иунашъокIэ сыхьат 220-м те­лъытэгъэ шIокI зимыIэ Iоф­шIэнхэр ащ ыгъэцэкIэщтых.

Зэрарыр сомэ мин 400-м ехъугъ

Илъэсэу тызхэтым ищылэ мазэ тыгъон бзэджэшIагъэ Мые­къуапэ щызэрахьагъ.

 Илъэс 56-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр сыхьат заулэм къыкIоцI иунэ емысыфэ, ды­шъэм хэшIыкIыгъэ хьапщыпхэмрэ ахъщэрэ шIуатыгъугъэх. Зэрарыр сомэ мин 400-м ехъугъ. Следственнэ-оперативнэ купым икъулыкъушIэхэм зэ­рагъэунэфыгъэмкIэ, бзэджа­шIэм фэтэрым ипчъэ екIурэ IункIыбзэ къыгъотыгъ, ащкIэ къыIуихи, унэм ихьагъ. Хэ­бзэ­ухъумакIохэм зэралъыта­гъэмкIэ, бзэджашIэр «IэпэIас» ащ фэдэ IофхэмкIэ, къин ымы­лъэгъоу унэм зэрихьагъэм да­кIоу, дышъэм хэшIыкIыгъэ пкъы­гъохэр ыкIи ахъщэр зыдэщылъ чIыпIэр псынкIэу къы­гъотыгъ. Следственнэ ыкIи опе­ративнэ Iофтхьабзэхэм ­яплан полицием икъулыкъушIэхэм зэхагъэуцуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ, мэфитIум къыкIоцI бзэджашIэр агъэунэфын ыкIи къаубытын алъэкIыгъ. Мыщ дэжьым зи­шIогъэшхо къэкIуагъэр дышъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъоу атыгъу­гъэхэм ятеплъэ зыфэдэр къи­зыIотыкIырэ къэбарыр гъунэ­гъу шъолъырхэм ащыIэ поли­цием иотделхэм зэрафагъэхьыгъэр ары. АщкIэ хьап-щыпхэм ащыщхэр Ставрополь краим къыщашIэжьыгъэх. Бэ темышIэу илъэс 30 зыныбжь бзэджашIэр къаубытыгъ, ышIа­гъэми ар еуцолIэжьыгъ. Уголовнэ Iофэу къызэIуахыгъэр судым зэхифынэу IэкIагъэ­хьагъ.

БзэджашIэр псынкIэу къаубытыгъ

Полицием икъэлэ отдел иуголовнэ розыск икъулыкъушIэхэм хъункIэн бзэджэ­шIа­гъэ зезыхьэгъэ хъулъфы­гъэр къаубытыгъ.

2016-рэ илъэсым мэлылъфэ­гъум и 7-м Мыекъуапэ щы­псэурэ илъэс 25-рэ зыныбжь пшъэшъэ ныбжьыкIэр хэбзэ­ухъу­макIохэм къяолIагъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, унэгъо Iоф­­шIэнхэм ягъэцэкIэнкIэ Iэ­пыIэгъу къафэхъунэу хъулъфыгъэ горэ аштагъ. Мафэ горэм бзылъфыгъэ ныбжьыкIэр нахьыжьэу къэкIожьыгъ ыкIи унэ кIоцIым хъулъфыгъэр итэу риубытагъ. Бысымгуащэр шъэ­жъыекIэ ыгъэщынэзэ, ды­шъэм хэшIыкIыгъэ хьапщыпхэр, те­левизорыр, мобильнэ телефо­ныр ыкIи ахъщэр къызIэкIигъа­хьэхи, бзэджашIэм зигъэбы­лъыжьыгъ. Мыщ епхыгъэу хэ­бзэухъумакIохэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI бзэджашIэри агъэунэ­фыгъ. Полицейскэхэм оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIызэ, ар зэрыс таксир агъэунэфыгъ. Охътабэ те­мышIэуи къаубытыгъ. Ытыгъу­гъэхэм ащыщхэр ломбардым чIилъхьанхэу бзэджашIэр игъо ифагъ. Джырэ уахътэм уголовнэ Iофыр зэхафы.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.