ПшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

ХэбзэухъумакIохэм зэхащэгъэ оперативнэ Iофтхьа­бзэ­хэм яшIуагъэкIэ, синтетическэ наркотикхэр зы­ща­Iыгъ чIыпIэ къыхагъэщыгъ.

Къаубытыгъэ бзэджашIэхэр ныб­жьыкIэх, ахэм илъэс 18 — 19 аныбжь. Унэу зэрысыгъэхэм «соль» ыкIи «спайс» зыфаIорэ наркотикхэр къырагъотагъэх.

НыбжьыкIэхэм ежь ашъхьэкIэ наркотикыр агъэфедэн гухэлъ яIэу къащэфыгъэу къаIуагъ. ЦIыф IумыкIэхэу гъэбылъыгъэ чIыпIэ гъэнэфагъэм ар къафычIалъ­хьэщтыгъ. БзэджэшIагъэ зэрэзэ­рахьагъэм кIалэхэр еуцолIэжьы­гъэх.

Мыщ епхыгъэу хэбзэухъума­кIо­хэм уголовнэ Iоф къызэIуа­хыгъ. Нэужым къызэрэчIэщы­гъэмкIэ, зы ныбжьыкIэм мыщ фэдэ бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу условнэу илъэсищ хьапс телъыгъ. Джы ащ ыхьыщт пшъэ­дэкIыжьыр нахь агъэлъэ­шыщт.

(Тикорр.).