Мэхьанэшхо етэты

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ащызышIэрэ кIэлэ­пIу­хэм мэхьанэшхо зэряIэр пстэуми дэ­гъоу къыд­гурэIо. Апэрэ шIэныгъэхэр сабыйхэм арагъэгъоты, гукIэгъуныгъэ, гуфэбэныгъэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаими цIыфхэми афыряIэу къэтэджынхэм фагъасэх.

CAM01292КIэлэцIыкIур къешIэкIыгъэ ду­наим хэпщэныр, ар ­зыфэдэр фипIотыкIыныр — джары кIэ­лэпIум имурад шъхьаIэр. ­Сабый пэпчъ зыкъызэIуеб­гъэ­хыныр, зэрэпшIоIофыр гурыб­гъэIоныр кIэлэпIухэм япшъэрылъ.

Къалэу Мыекъуапэ икIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэу N 29-р пIуны­гъэ-гъэсэкIэ амал дэгъухэр зи­Iэхэм ащыщ. Сабыйхэм бэрэ агу къэкIыжьыщт Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэр мыщ щызэхащэ. ШIуагъэ къатынэу, ыпэкIи ящыIэныгъэкIэ къашъхьэпэжьы­нэу ахэр агъэпсых.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ще­джэрэ сабыйхэм аныбжь елъы­тыгъэу зэфэшъхьаф лъэныкъуи­тфыкIэ гощыгъэхэу Iоф адэтэ­шIэ. Спортым, театрэм афэгъэ­хьыгъэ кружокхэр афызэхэтщагъэх. Ахэм анэмыкIэу еджа­пIэм чIэхьащтхэм афэгъэхьы­гъэуи, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир шIу алъэгъуным фэзыщэхэрэ кружокхэри тиIэх. Адыгабзэр, культурэр, шэн-хабзэхэр сабыйхэм ашIэным епхыгъэ кружоки тиI.

СыкъызтегущыIэ сшIоигъор кIэ­лэцIыкIу IыгъыпIэм анахьыкIэ цIыкIоу къащэхэрэр ары. Ахэм ахэт кIэлэпIухэр ятIонэрэ ным фэдэу афэгумэкIых, агъа­шIох. ДжэгукIэ зэфэшъхьафхэр тиIэпыIэгъоу сабый цIыкIу­хэр гукIэгъуныгъэ, гуфэбэныгъэ ахэлъэу къэтэджынхэм фэтэ­гъасэх. Яхэгъэгу шIу алъэгъоу, шъыпкъагъэр, зэфагъэр яIэубы­тыпIэу ящыIэныгъэ гъогу ры­кIон­хэм фэтэщэх.

Сабый цIыкIоу сызхэтхэр мэ­фэкI Iофтхьабзэу кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэм щызэхащэхэрэм ахэ­лажьэх. Ахэм орэдхэр къада­Iох, къадашъох, адэуджых. КIэ­лэцIыкIум илъэпкъ, ­икуль­турэ ыгъэлъэпIэным фэппIуныр ицIы­кIугъом къыщебгъэжьэн фаеу сэлъытэ. Ащ къы­хэкIэу, са­быйхэм адыга­бзэр аIу­лъыным, шэн-зе­кIуакIэхэр, культурэр, лъэпкъ тарихъыр ашIэ­ным мэхьанэшхо есэты. Адыга­бзэ­кIэ усэ цIыкIухэм са­къыфеджэ, ти­лъэпкъ зэрэ­зэ­лъа­шIэрэ мэкъамэхэм, къашъохэм нэIуасэ зэ­ра­фэсшIыщтхэм сыпылъ. Адыгэ Рес­публикэм щы­ха­гъэунэфыкIырэ мэфэкIхэр ясэгъашIэ, ахэм ятарихъ нэIуасэ фэсэшIых.

Адыгэхэм гъэтхапэм и 21-м ИлъэсыкIэр хагъэунэфыкIы­щтыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъон сызхэт са­быйхэм къагъэлъэгъуагъ. Ар дахэу кIуагъэ. Тарихъым а мэ­фэкIыр къызэрэхэнагъэм ди­штэу гъэтхэ чъыг цIыкIу дгъэуцугъэ, ар дгъэкIэрэкIагъэ. Зэ­мышъогъу кусэхэр ащ папхэзэ, сабый цIыкIухэр нахь зы­кIэхъопсыхэрэ гухэлъхэр агъэ­нэфагъэх. Ахэр къызадэ­хъухэ­кIэ, яныбджэгъухэм къафаIо­тэжьынэу зэзэгъыныгъэ зэда­шIыгъ. МэфэкI Iофтхьабзэм ­зэ­рэщыхабзэу, кIэлэцIыкIухэр къэ­шъуагъэх, орэд чэфхэр ­къа­Iуагъэх.

CAM01308

УпчIэжьэгъу, IэпыIэгъу къыпфэхъун уимыIэу Iоф пшIэныр псынкIэп, тикIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэ мыщ фэдэ гумэкIыгъо зэ­римыIэр тигуап. Типащэу Тать­яна Петриенкэм сыд фэдэ уп­чIэкIэ зыфэбгъэзагъэми, джэуапынчъэу укъэнэщтэп. Си­IофшIэгъухэми сызэрафэразэр къыхэзгъэщы сшIоигъу. Ахэр ренэу IэпыIэгъу зэфэхъужьых, зы унагъом фэдэу зэгурыIохэу зэдэлажьэх. ГукIэгъуныгъэу зэ­фытиIэр кIэлэцIыкIухэм щысэ­техыпIэ афэхъунэу тэгугъэ.

Чэсэбый Аминэт.

Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 29-м икIэ­лэпIу.