Зэрарыр сомэ миллиони 10-м ехъу

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ Тэхъутэмыкъое районым уплъэкIунхэр щызэхищагъэх. Къолъхьэ тынIыхыным пэшIуекIогъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыгъэхэм яшIуагъэкIэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ къыхагъэщыгъ.

Джащ фэдэу, псэупIэу Яблоновскэм щыщ хъулъфыгъэм муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ашIыгъэ унэшъо нэпцIхэр къыгъэлъагъохэзэ, районым ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм арылъ чIыгу Iахьхэр зытыритхэнхэ гухэлъ иIагъ.

ХэбзэухъумакIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ащ фэдэ шIыкIэр къызфигъэфедэзэ, хъулъфыгъэм гъогогъу 19-рэ хэбзэгъэуцугъэр ыукъуагъ, хъоршэрыгъэ зэрихьагъ. Зэрарыр сомэ миллиони 10-м ехъу. Джырэ уахътэ бзэджашIэр иунэ икIын фитэп. ХэбзэухъумакIохэм уплъэкIунхэр лъагъэкIуатэх.

(Тикорр.).