Зыр мастер, медальхэр…

Урысыем дзюдомкIэ ишIэжь турнирэу Невинномысскэ щыкIуагъэр ти УIэшыгъэ КIуачIэхэм, хэгъэгу кIоцI Iофхэм къулыкъур ащахьызэ фэхыгъэхэм афэгъэхьыгъагъ. ЗэIукIэгъухэм апэрэ чIыпIэр къащыдэзыхыгъэхэр Урысыем  спортымкIэ имастер хъугъэх.

IMG_1601Башкирием, Самарэ хэкум, Къыблэ шъолъырым, Темыр Кавказым ябэнэкIуи 170-м нахьыбэ Невинномысскэ щызэIукIагъ. Илъэс 18 зыныбжьхэр ыкIи ащ къехъугъэхэр алырэгъум щызэIу­кIагъэх. Адыгэ Республикэм ибэ­нэкIуи 7-мэ медальхэр къыдахыгъэх.

Килограмм 73-м нэс къэзыщэчырэмэ якуп Лафышъэ Ислъам апэрэ чIыпIэр къыщыфагъэ­шъошагъ, Урысыем спортымкIэ имастер щытхъуцIэр къыфаусыгъ. Ащ бэнэгъуи 5 иIагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Ин­ститут И. Лафышъэм къыухыгъ, магистратурэм ишIэныгъэ щыхе­гъа­хъо, тренер-кIэлэегъаджэу ипащэр Нэпсэу Бислъан.

Тиреспубликэ ибэнакIохэу Де­лэкъэрэ Рустам, кг 73-рэ, Даур Анзор, кг 73-рэ, Ильгар Азимовыр, кг 60, Дэхъу Азэмат, кг 66-рэ, Ингуш Владимир, кг 90-рэ, Хьакурынэ Хьазрэт, кг 100-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх, тренер-кIэлэегъа­джэхэу Адзынэ Алый, Нэпсэу Бислъан, Бастэ Сэлым, Беданэ­къо Рэмэзан япащэхэу къэкIощт зэIукIэгъухэм  зафагъэхьазыры.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыпсэурэ Емкъужъ Мыхьамэт зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу щы­тыгъ, тиспортсменхэу бэнапIэм къащыхэщыгъэхэм къафэгушIуагъ.