Адыгеим и Премьер-министрэ зэхищэгъэ зэIукIэгъур

Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат Ассоциациеу «Урысыем щагъэпсырэ фэбапIэхэр» зыфиIорэм илIыкIохэм бэмы­шIэу заIокIэм, сомэ миллиарди 2,4-рэ зыосэ инвестиционнэ проектыр Адыгеим зэрэ­щагъэцэ­кIэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм ате­гущыIагъэх.

Зигугъу къэтшIыгъэ Ассоциацием хэтэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ иде­путатэу Алексей Ситниковыр, инвесторым илIыкIоу Валерий Захаровыр, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ саты­умрэкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмуд, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, ОАО-у «Адыгэ Респуб­ликэм хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ корпорацием» ипащэу Къэлэшъэо Рустам зэIукIэгъум хэлэжьа­гъэх.

Инвестиционнэ проектым тетэу Адыгэ Рес­публикэмкIэ Кощхьэблэ районым гектар 24-рэ зэлъызыубытырэ фэбапIэхэр щагъэпсынхэу ямурад. ИлъэситIум къыкIоцI мы проектыр агъэ­цэкIэнэу, нэбгырэ 350-м нэс щылэжьэнэу рахъухьэ.

— ПредприятиякIэхэм хэхъоныгъэ зэрашIы­рэм, хэбзэIахьхэр нахьыбэу бюджетхэм зэрарыхьэрэм, IофшIэпIакIэхэр зэрэзэхащэрэм республикэмкIэ непэ мэхьанэшхо иI. Ащ дакIоу тэ тынаIэ зытедгъэтырэр фэшIэшхо зиIэ гъомылэпхъэ къабзэр аIэкIэдгъэхьаныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ХэтэрыкIэу къагъэкIыхэрэр экологическэ шапхъэхэм зэрадиштэрэр Ассоциациеу «Урысыем щагъэпсырэ фэбапIэхэр» зыфиIорэм илIыкIохэм хагъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм ылъэныкъокIэ мы проек­тым ипхырыщын фэгъэзэгъэщтыр ОАО-у «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ корпорациер» ары. Инвесторхэр тиреспубликэ къегъэблэгъэгъэнхэр, инвестиционнэ промышленнэ площадкэхэр зэхэщэгъэнхэр ары ар анахьэу зыфытегъэпсыхьагъэр.