ЯIофшIэн зэрэзэхащэрэм тегущыIагъэх

Аутизмэм епхыгъэ гумэкIыгъохэм защытегущы­Iэ­гъэхэ конференцие мы мафэхэм Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым щы­кIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх педиатрэхэр, ­неврологхэр, психологхэр, «Особенные дети ­Адыгеи» зыфиIорэ республикэ общественнэ организацием хэтхэр, нэмыкIхэри.

41Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, аутизмэ зи­Iэ цIыфхэм IэпыIэгъу узэрафэ­хъун фаер, сымаджэхэм ахэт специалистхэм яIофшIэн тэрэ­зэу зэхащэным фагъэсэнхэр ары конференцием пшъэрылъэу иIагъэр.

ГухэкI нахь мышIэми, аутизмэр зиузхэм япчъагъэ ­илъэс къэс хэхъо. Мы узыр зиIэм инервнэ системэ хахъорэп, ар зэщэкъо. Анахьэу ар къызынафэрэр илъэси 2,5-м къыще­гъэжьагъэу 3-м нэс. ­Аутизмэр хъужьырэп, ау ар нахь па­сэу къыхагъэщы къэс, щыIэ­ныгъэм зэрэщыпсэущт шапхъэ­хэр нахь псынкIэу рагъашIэх.

Мыщ фэдэ гумэкIыгъо зиIэ­хэр нахь псынкIэу къыхэгъэ­щы­гъэным врачхэм анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтын фаер зэ­­хэсыгъом къыщаIуагъ. Ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэри зэха­щэх. Адыгеим ирайонхэм Iоф ащызышIэрэ специалистхэм мы узым фэгъэхьыгъэ къэ­бархэр аIэкIагъэхьагъэх.

— УнаIэ нахь ­зытебгъэтын фэе узхэм аутизмэр ащыщ, — къыIуагъ адыгэ ­республикэ клиническэ психоневрологиче­скэ диспансерым иврач шъхьа­Iэ игуадзэу Бэгъушъэ Светла­нэ. — Адыгеим мыщ фэдэ уз яIэу щыдгъэунэфыгъ кIэлэ­цIыкIу 53-рэ. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 27-р Мыекъуапэ ­щэ­­псэу.

КIэлэцIыкIухэр сабый Iыгъы­пIэхэм макIохэмэ, ахэр ялэ­гъухэм афэдэу псэунхэм пае ашIэхэрэм Бэгъушъэ Светланэ къатегущыIагъ. Мыщ фэдэ уз зиIэ цIыфхэм Iоф адэзы­шIэрэ специалистхэм нэужым гущыIэгъу афэхъугъэх, яIофшIэн зэрэзэхащэщтым тегущыIагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.