Я 4-рэ чIыпIэм фэбанэ

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. Финалым хэфагъэу я 4-рэ чIыпIэм фэбанэ.

Барнаул щыкIогъэ зэIукIэгъу­хэм тикомандэ текIоныгъэр зэ къащыдихыгъ, ешIэгъуи 4-р шIуа­хьыгъ. Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу, «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Павел Зборовскэм къызэрэтиIуагъэу, ­командэм икапитанэу Къошк Руслъан шъобж къытыращи, ешIэгъу­хэм ахэлэжьэнэу хъугъэп. ­Ка­лугэ, Красногорскэ, Барнаул якоман­дэхэм зэIукIэгъухэр тшIуа­хьыгъэх.

ЯтIонэрэ кIэух къекIокIыгъор мэ­лылъфэгъум и 18 — 24-м Красногорскэ щыкIощт. Адыгеим испортсменхэм зэIукIэгъухэм дэгъоу зафагъэхьазыры. ­Барнаул икомандэ 2:0-у текIохэзэ, 2:3-у ешIэгъур тшIуахьыгъ. Ащ фэ­дэхэр къямыхъулIэжьынхэм тиешIакIохэр пылъых.

«Динамо-МГТУ-р» апэрэу финалым хэфагъ, опыт иIэп. Ахэр къыдэтлъытэхэзэ, иешIакIэ хи­гъэ­хъонэу фэтэIо. Джыдэдэм я 5-рэ чIыпIэм щыI. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхырэр апшъэрэ ку­пэу «А-м» хэхьащт.