ЩыIэныгъэр къэзыгъэдэхэрэ лъэхъан

Студентхэм ягъатхэ сыдигъокIи дахэ, уехъопсэнэу щыт. Адыгэ къэралыгъо университетым ныбжьы­кIэхэм ягъатхэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр мэлылъфэ­гъум и 7-м къыщызэIуахыгъ.

DSC_0564

КIэлэегъаджэхэр, студентхэр нэ­гушIох. Зэхахьэр мэфэкIышхом фагъадэзэ, гум рихьэу зафэпагъ. ЗэкIэри кIэракIэхэшъ, ащыщэу узэ­плъыщтыр, апэу гущыIэ фабэ зэпIощтыр къыхэхыгъошIоп.

Адыгэ къэралыгъо университе­тым иректорэу Хъунэго ­Рэщыдэ зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къы­зэIуихыгъ. Гъатхэр цIыфым ищы­Iэныгъэ дахэу къызэрэхахьэрэм, чIыр къызэригъэфабэрэм, щы­Iэ­ныгъэм зэхъокIыныгъэу къыхилъхьэхэрэм Р. Хъунагом иеплъы­кIэхэр къариIолIагъ. Ныбжьы­кIэ­хэр искусствэм щызэнэкъо­къу­хэзэ, яшIэныгъэ­ зэрэха­гъа­хъо­­рэм, сэнаущыгъэу ахэлъыр къы­зэIуа­хы­нымкIэ амалышIухэр яIэ зэрэ­хъурэм ямэхьанэ ректорым къыхигъэщыгъ.

2016-рэ илъэсыр Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ кином и Илъэсэу хэ­гъэгум щаштагъ. Ащ къыпкъы­рыкIыхэзэ, «студентхэм ягъатх» зыфиIорэ Iофыгъор кином фэ­гъэ­хьыгъэу зэхащагъ.

DSC_0530

ЕджапIэхэм якуп 18 зэнэкъо­къум хэлажьэ. Студентхэр къэ­шъо­щтых, уджыщтых, усэхэм къя­джэщтых, театрализованнэ едзы­гъохэр къашIыщтых. Хъунэго Рэщыдэ зэхэщэкIо купым итхьама­тэу хадзыгъ. Жюрим хэтхэм сту­дентхэм якъэгъэлъэгъонхэм уасэ афашIыщт.

Едзыгъохэм уагъэгупшысэ

Тарихъым щыщ хъугъэ-шIагъэ­хэр, щыIэныгъэм диштэрэ еплъы­кIэхэр гъэшIэгъоных, гур агъэлъэ­­пэрапэ. Пачъыхьэу Иван ­Гроз­нэм итетыгъо къагъэлъагъозэ, сту­дент­хэм лIэужхэр ­зэрапхыгъэхэу тлъытагъэ. ЛIэшIэгъубэкIэ зэкIэIэ­бэжьхэзэ, Иван Грознэм еупчIых Адыгеим еплъыкIэу фыриIэм. Экономикэм, фэшъхьафхэм атегущы­Iэхэзэ, тиреспубликэ инепэрэ щы­IакIэ гукIэ укъыращалIэ.

— Фестивалыр ныбжьыкIэхэм еджапIэ афэхъу, — къеIуатэ жю­рим хэтэу, Адыгэ Республикэм ина­роднэ артисткэу Кушъэкъо Си­мэ. — Искусствэм цIыфыр зэ­рипIурэр, щыIэныгъэм зэрэфи­гъасэрэр едзыгъохэм къахэщы. Сценэшхом укъытехьаныр, ­дахэу ущызекIоныр Iоф къызэрыкIоп. УигущыIэкIэ цIыфхэм уалъыIэ­сыным фэшI бзэм псэ къыпы­б­гъэкIэн зэрэфаер студентхэм къагурэIо.

DSC_0582

ЕплъыкIэхэр

IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зы­щы­зэрагъэшIэрэ факультетым ще­джэхэрэр дахэу фэпагъэх. Зыр Испанием къикIыгъэу, ятIонэрэр Францием щапIугъэу къыпщагъэ­хъу. Адыгэ шъуашэр зыщыгъ кIа­лэхэм язекIокIэ-шIыкIэхэм уагъэ­гушхо. Апкъхэр ищыгъэх, лъэгъуп­хъэх, гущыIэ лые ашIырэп. Мые­къопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэрэ пшъашъэхэр дзэкIолIхэм афэтэ­гъа­дэх. Шъонтрыпхэм атеохэзэ да­хэу мэзекIох, нэр пIэпахы.

DSC_0545

Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым иеджакIохэу Яна Инь­ковамрэ Екатерина Козловам­рэ спорт шъуашэхэр ащыгъых. КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэр едзыгъохэм къащагъэ­лъагъох. Ректорым игуадзэу Ты­гъужъ Фатимэ къызэриIуагъэу, щы­Iэныгъэм илъэныкъуабэ студентхэр лъэIэсых.

Университетым икъутамэу Шы­тхьалэ щыIэм, Лъэпкъ факультетым щеджэхэрэм тыгъуасэ я ХVII-рэ фестивалыр лъагъэкIотагъ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.

DSC_0573