Нэбгырэ 39-мэ псэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымы-тыжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм фэгъэхьы-гъэ программэр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ.

photo_17818Фэтэри 153-рэ хъурэ уна­кIэу Мыекъуапэ щагъэпсы­гъэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ купым хэхьэрэ ныбжьыкIэ 39-рэ щыпсэунхэу мы мафэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу IункIыб­зэхэр ащаратыжьыгъэх. Шъугу къэдгъэкIыжьын, блэкIыгъэ илъэсым, тыгъэгъазэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Iофтхьаб­зэм хэлажьи, Мыекъуапэ щыпсэухэу зянэ-зятэ зимыIэжьхэм фэтэри 109-у афащэфыгъэм мэфэкI шIыкIэм тетэу чIагъэ­хьажьыгъагъэх.

2016-рэ илъэсым сомэ миллион 98-рэ фэдиз джыри агъэ­федэнэу щыт, ащ щыщэу сомэ миллион 80-р — республикэ бюд­жетым, сомэ миллион 18-р федеральнэ гупчэм къытIупщы­щтых. Ащ ишIуагъэкIэ, Адыге­им щыпсэурэ нэбгыри 112-мэ псэупIэхэр афащэфынхэ алъэ­кIыщт. А купым хахьэхэу Мые­къуапэ щыпсэурэ нэбгырэ 67-м щыщэу нэбгырэ 48-м мы илъэсым унэхэр арагъэгъоты­щтых.

Мыекъуапэ имэр къызэрэ­хи­гъэ­щыгъэмкIэ, къалэдэсхэм анахь гумэкIыгъоу яIэ­хэм ащыщ псэупIэм изэгъэгъо­тын. УнакIэм имызакъоу, ыпэ­кIэ ашIыгъэ унэхэм ялъэпIагъэ нахь хэмы­лъэу ахэр нахьыбэмэ ащэ­фынхэ алъэкIырэп. Арышъ, мы­лъэпIэ дэдэу бэу зэтет псэуа­­лъэхэм ягъэпсын пы­лъыщт ин­весторхэр къэгъо­тыгъэнхэ ыкIи цIыфхэм псэ­упIэхэр къызIэкIа­гъэхьанхэмкIэ процент нахь макIэ пылъэу банкым чIыфэ къаIахын алъэ­кIынэу банк струк­турэхэр мы Iофым къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае.

— УФ-м и Президентэу В. Путиным къыдигъэкIыгъэ жъо­ныгъокIэ унашъохэм анахь шъхьаIэу къахигъэщыгъэхэм ащыщ псэупIэхэм ягъэпсын. Арышъ, республикэм псэупIэхэр щызышIыхэ зышIоигъо инвесторхэм амал дэгъухэр ­ятыгъэнхэ фае, — къыIуагъ Мыекъопэ къэлэ адми­нист­рацием ипащэу А. Наролиным.

КIарэ Фатим.