Коллегием изэхэсыгъу

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иколлегие мы мафэхэм зэхэсыгъо иIагъ. Ащ Iофыгъо пчъагъэ къыщаIэтыгъ.

Апэ зытегущыIагъэхэр егъэ­джэн-методическэ объединениехэм яIофшIакI. Ахэм нахь тэрэзэу Iоф ашIэным, анахьэу шъолъыр егъэджэн-методиче­скэ объединением изэхэщэн фэ­гъэхьыгъэу къэгущыIагъэх Красногвардейскэ аграрнэ-промышленнэ техникумым ­ипащэу ПщыхьэкIэ Азэмат, шIэныгъэ­хэм яхэгъэхъон пылъ республикэ институтым ипащэ иIэна­тIэ зыгъэцэкIэрэ Нэгъой Джанщыр, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым ипащэу Къэгъэзэжь Мурат.

ЕгъэджэнымкIэ методобъ­еди­нениехэр сыдигъуи щыIагъэх, ау шъолъыр объединением ипшъэрылъыщтхэр мыщ ща­гъэнэфагъэх, ащкIэ ­коллегием хэтхэм яшIошIхэр къаIуагъэх, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэм­рэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Надежда Кабановам иупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

Зэхэсыгъом анахь игъэкIо­тыгъэу зыщытегущыIагъэхэр ­зэ­реджэхэрэ тхылъхэм якъэ­щэфын. Илъэс заулэ хъугъэу министерствэм ахъщэ афетIуп­щышъ, еджапIэ пэпчъ ищыкIэ­гъэщт тхылъхэр, ахэм яавтор­хэм ялъытыгъэу, къыхехых, къе­щэфых. ЗэкIэри къызэрыкIо фэд, ау ащ Iоф къыпэкIы. Мы IофыгъомкIэ коллегием къыщыгущыIагъ министерствэм иотдел ипащэу ЛIыунэе Аслъан. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2015-м нэс чэзыу-чэ­зыоу республикэм игурыт еджапIэхэм апае ­зэреджэщтхэ тхылъхэр къащэфых. А Iофым сомэ миллиони 188,3-рэ пэIуа­гъэхьагъ, а 1 — 8-рэ классхэм апае зэреджэхэрэ тхылъ мин 640-рэ къащэфыгъ.

Районхэм ыкIи къалэхэм гъэсэныгъэмкIэ ягъэIорышIа­пIэ­хэмрэ ны-тыхэмрэ Iофтхьа­бзэу зэхащагъэм ишIуагъэкIэ, 2015 — 2016-рэ илъэс еджэ­гъум еджапIэхэм ябиблиотекэхэм тхылъ 14472-рэ ыпкIэ хэмылъэу къаIэкIэхьагъ. Iоф­тхьабзэу «ЕджапIэм тхы­лъыр шIухьафтынэу ет» зыфиIорэр къэкIощт илъэсхэми лъагъэкIо­тэщт.

2016-рэ илъэсым тхылъхэм якъэщэфын пае республикэ бюджетым сомэ миллион 70-рэ къыдыхалъытагъ. Районхэм ыкIи къалэхэм гъэсэ­ны­гъэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм заявкэу къатырэм елъытыгъэу гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министерствэм я 9 — 11-рэ классхэм апае ыкIи а 1 — 2-рэ классхэм афимыкъугъэ тхылъхэр къафещэфых. Тхылъ тедзапIэхэм занкIэу зэзэгъы­ныгъэ министерствэм адишIыгъ тхылъ 207414-рэ къащищэфынэу.

2016-рэ илъэсым муниципа­литетхэм афатIупщыгъэ ахъщэм къыделъытэ ­зэреджэхэрэ тхылъ 22517-рэ къызIэкIагъэ­хьанэу. А ахъщэмкIэ еджэпIэ библиотекэхэр къэзыгъэбаищт тхылъ мин 65-рэ къэпщэфын плъэкIыщт.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ны­гъэмрэкIэ и Министерствэ гъэсэныгъэмкIэ гъэIорышIа­пIэ­хэм унашъо афишIыгъ ­джыри зэ мы Iофыгъом изытет шъыпкъэ еджапIэхэм япащэхэм зэрагъэшIэнэу, 2016 — 2017-рэ илъэс еджэгъум еджапIэхэм къачIэхьащтхэм япчъагъэ ыуплъэкIунышъ, ахъщэу афа­тIуп­щыгъэмкIэ ахэм тхылъхэр афащэфынхэу.

ЛIыунэе Аслъан къызэри­Iуа­гъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 1-м ехъулIэу Адыгэ Республикэм иеджапIэ­хэм ачIэсхэм зэкIэми ыпкIэ хэмылъэу зэреджэщтхэ тхылъхэр аIэкIагъэхьащтых.

Сихъу Гощнагъу.