ЗэгурыIоныгъэм шIушIагъэр къыкIэлъэкIо

Тиреспубликэ иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ихэсашъхьэ изичэзыу зэхэсы-
гъо Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъу мазэм и 25-м зэрэха­гъэунэфыкIыщтым, Кавказ заор заухыгъэр илъэси 152-рэ зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэ Iофы­гъохэм Адыгэ Хасэр зэрахэлэжьэщтым, нэ­мыкIхэм атегущыIагъэх.

DSC_0900

Зэхахьэр къэбар гушIуагъо­хэмкIэ аублагъ. Лъэпкъ орэдыIо ансамблэу «Ащэмэзым» Поль­шэм, Москва, Налщык, ­фэ­шъхьафхэм ащыкIогъэ хэгъэгу ыкIи Дунэе фестивальхэм шIухьафтын шъхьаIэр, апэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Купым ихудожественнэ пащэу Бастэ Асыет гъэхъагъэу ашIы­гъэм, ямурадхэм къатегущыIагъ.

Республикэм имэфэкIхэм, Адыгэ Хасэр кIэщакIо зыфэ­хъурэ зэхахьэхэм «Ащэмэзыр» чанэу зэрахэлажьэрэм фэшI Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIы­мыщэкъо Рэмэзанэ творче­скэ купым фэгушIуагъ, шIухьаф­тын­хэр фишIыгъэх.

Адыгэ Хасэм иIофыгъохэр лъы­гъэкIотэгъэнхэм яIахьышIу хэзышIыхьэхэрэ Бэгъушъэ Ада­мэ, Абыдэ Хьисэ, Къуижъ Къэ­плъанэ щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Зэфэхьы-сыжьхэр

Хэсашъхьэм изэ­IукIэгъухэм азы­­фа­гу уахътэу кIуа­гъэм Iоф­шIа­гъэу яIэм Р. ЛIы­мыщэ­къор къыте­гу­щы­Iагъ. Адыгабзэм изэ­гъэшIэн, филармонием дэжь ща­гъэ­уцугъэ саугъэтым къы­пэIулъ шъо­фыр хэбзэ шап­хъэхэм ади­штэу ти­лъэпкъ ишIэжь, инеущрэ мафэ яп­хы­гъэу зэтегъэпсыхьэ­гъэным зэрэпылъхэм, ныб­жьы­кIэхэм пIуны­гъэ Iофэу адызэрахьэ­рэм ягугъу къышIыгъ. Адыгэ Хасэм илIы­кIохэр аужырэ мазэхэм ти ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан, Премьер-министрэу КъумпIыл Муратэ, культурэмкIэ министрэу Къулэ Мыхьамэт заулэрэ аIукIагъэх.

Республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Адыгэ Хасэм изэ­IукIэхэм ахэлажьэ, Iофыгъохэм дэгъоу ащыгъуаз. Хабзэм икъу­лыкъушIэхэмрэ Адыгэ Хасэмрэ зэпхыныгъэу яIэр щыIэны­гъэм къыпкъырэкIы. Республи­кэм рэ­хьатныгъэ илъынымкIэ, лъэпкъ общественнэ движение­хэр зэ­гурыIохэзэ зэдэпсэун­хэм­кIэ мурад хэхыгъэ­хэр рахъухьа-гъэх.

DSC_0876

Гъогухэм ащы­зэутэкIых

Тигъогухэм ащызэутэкIырэ машинэхэм къапкъырыкIэу дунаим нэбгырабэ ехыжьы. Ныб­жьыкIэу ахэкIуадэрэр ма­кIэп. Автомобиль спортымкIэ Адыгеим ифедерацие ипащэу Бэ­гъушъэ Адамэ зэнэкъокъухэр зэхещэх. Ащ къызэри­Iуа­гъэмкIэ, ныбжьыкIэхэр ­гъогухэм тхьа­мыкIагъоу къатехъухьэ­хэ­­рэм якIодылIэнхэр къы­зы­хэ­кIырэр шапхъэхэр зэра­укъо­хэ­рэр, зыфэмысакъыжьыхэу, «ехьыжьа­гъэхэу» авто­мобиль­хэмкIэ зэрэзечъэхэрэр ары.

А. Бэгъушъэр спорт зэнэ­къокъухэм кIэщакIо афэхъущт, ныбжьыкIэхэр ыгъэгъозэщтых. Ор-орэу узыфэсакъыжьын зэрэфаем ехьылIэгъэ зэхахьэхэм кIалэхэр афигъэхьазыры­щтых.

«Гъуазэр» къыдагъэкIыщт

Адыгэ Хасэм игъэзетэу «Гъуа­зэм» икъыдэгъэкIын ра­гъэ­жьэжьыщт. Мазэм зэ къыхаутызэ ашIыщт. Iофхэр зэрэ­лъыкIуатэхэрэм елъытыгъэу гъэзетыр цIыфхэм алъагъэ­Iэ­сыным пылъыщтых. ЛIымы­щэ­къо Рэмэзанэ къызэрэхигъэщыгъэу, «Гъуазэм» лъэпкъ шэн-хабзэхэр, адыгабзэм изэгъэ­шIэнрэ игъэфедэнрэ, нэмыкI Iофыгъохэр игъэкIотыгъэу къы­Iэтыщтых.

Адыгэ быракъым и Маф

Мэлылъфэгъум и 25-м адыгэ быракъым и ­Ма­фэ хэбзэ шапхъэхэм ­ади­штэу тиреспубликэ имы­закъоу, тилъэпкъэ­гъухэр зыщыпсэурэ шъо­лъырхэм, хэ­гъэгухэм ащагъэмэфэкIыщт. Мые­къуапэ щыкIощт зэха­хьэм районхэм къа­рыкIыхэрэр хэ­лэжьэ­щтых.

МэфэкI концертэу республи­кэм ифилармоние щыкIощтым ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсыр» фэгъэзэгъэщт.

Къэлэ паркым къыщаублэнышъ, быракъхэр аIыгъхэу урам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм мэ­фэкI зэхахьэм хэлажьэхэрэр къырыкIощтых. В. Лениным ыцIэ зыхьырэ пчэгум щыуджыщтых, ащ ыуж филармонием чIэхьащтых.

Нэгъуцу Аслъан, Нэхэе Аслъан, фэшъхьафхэм къаIуагъ мэфэкI концертыр къалэм ­ипчэгу щызэхащэ ашIоигъоу. Ау нэмыкI еплъыкIэхэри щыIэх — филармонием концертыр ща­шIыныр къезыгъэкIухэрэр нахьыбэ мэхъух.

DSC_0887

Автомобильхэр, шыухэр

Автомобильхэр зэхэтхэу, шыу 12-р апэ итэу Мыекъуапэ иурамэу Пролетарскэм е Пионерскэм къырыкIонхэу зэ­хэщакIомэ ащыщэу А. Бэгъу­шъэм къыIуагъ, ащ дезыгъэ­штагъэр нахьыб.

— Адыгэ шъуашэр тщыгъэу, быракъыр дгъэбыбатэзэ ти­урам шъхьаIэ тыкъырыкIомэ, къытэплъырэ цIыфхэм ашIогъэ­шIэ­гъоныщт, ныбжьыкIэхэмкIэ щы­сэшIу хъущт, — къыIуагъ Тэу Аслъан.

Шъхьэлэхъо Аскэр зэрэхи­гъэ­унэфыкIыгъэу, быракъым и Мафэ Iоф дэзышIэрэ куп зэхащагъ, зэхэсыгъохэр иIагъэх. Адыгэ быракъыр республикэм ис лъэпкъмэ зэдыряй, мэфэ­кIыр зэдагощыщт. Зэхахьэм урысхэр, къэндзалхэр, ­урымхэр, нэмыкIхэри хэлэжьэщтых.

ШIэжь мафэр

ЖъоныгъуакIэм и 21-м Кавказ заор заухыгъэр илъэси 152-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьы-
гъэ Iофыгъохэр республикэм щыкIощтых. Правительствэм изэ­хэщэкIо куп пшъэрылъ хэхыгъэхэр зыфишIыжьыгъэх.

Зэхахьэр нахь дэгъоу зэхэ­щэ­гъэнымкIэ яеплъыкIэхэр къа­Iуагъэх Бырсыр Батырбый, ЦIы­кIушъо Аслъан, СтIашъу Юрэ, Къэбэртэе Адамэ, Абыдэ Хьисэ, Кушъу Ибрахьимэ, Къэбэр­тэе Аскэр, Нэхэе Аслъан, Нэ­пшIэкъуй Аминэ, Нэгъуцу Щамсудинэ, Ацумыжъ Юсыф, Хэкужъ Адамэ, нэмыкIхэм.

Тарихъыр нахь дэгъоу тшIэ­ным, мамыр псэукIэр дгъэпытэным афэшI шIэжь зэхахьэхэм ямэхьанэ зыкъызэри­Iэты­рэр зэIукIэм къыщаIуагъ.

Зэхэсыгъом нэмыкI Iофы­гъохэр къыщаIэтыгъэх, зытегу­щыIагъэхэм афэгъэхьыгъэ уна­шъохэр аштагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэIукIэм къыщытетхыгъэх.