«Динамо-МГТУ-м» ишIухьафтын

Урысые Федерацием баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм ия 3-рэ куп щешIэ­хэрэр медальхэм афэбанэх. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэ­гъухэр къекIокIыгъуи 4-мэ ащыкIуагъэх. ЧIыпIэу къыдахыгъэм елъытыгъэу ешIэгъухэм ахэлажьэх.

«Динамо-МГТУ-р» «Тегасым» тIогъогогъо текIуи, финалым и 1/4-м шIокIыгъ. Къалэхэу Воронеж ыкIи Киров якомандэхэр зызэIо­кIэхэм, апэрэ ешIэгъоу Киров щыкIуагъэм бысымхэм текIо­ны­гъэр къыщыдахыгъ. ЯтIонэрэ, ящэнэрэ зэIукIэгъухэр Воронеж щызэхащагъэх. Апэрэ ешIэгъур «Согдианэм» къыхьыгъ, ау ятIо­нэрэ зэIукIэгъум Киров икомандэу «Русичи» зыфиIорэр нахь щы­лъэшыгъ. «Русичир» 2:1-у зэ­рэтекIуагъэм ишIуагъэкIэ, зэнэ­къокъум щылъэкIуатэ.

— Мэлылъфэгъум и 10-м къалэу Киров тыщешIэщт, — къы­тиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. — КъыкIэлъыкIорэ ешIэгъуитIур Мыекъуапэ щыIэщт. ГъогогъуитIо текIоныгъэр къыдэзыхырэ командэр ары лъыкIо­тэщтыр. Тэ апэрэ чIыпIэм тыфэбанэ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, баскетболым щыцIэ­рыIоу Валентин Кубраковыр «Ди­намо-МГТУ-м» къырагъэблэгъэжьыгъ. «Тегасым» ар дэгъу дэдэу дешIагъ. «Русичыр» «Тегасым» бэкIэ нахь лъэш. Тиспортсменхэм ешIэгъухэм яшъыпкъэу зафагъэхьазыры.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур мэлылъфэгъум и 13-м Мыекъуапэ щы­кIощт. ТIогъогогъо текIоныгъэр къы­дэзыхырэр лъыкIотэщт. Адыгэ Республикэр мыгъэ илъэс 25-рэ мэхъу. «Динамо-МГТУ-м» спор­тым гъэхъагъэу щишIырэр ары шIухьафтынэу республикэм фишIыщтыр.