Адыгеим и Премьер-министрэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Къум­пIыл Мурат мэлылъфэгъум и 7-м къалэу Мые­къуапэ, Адыгэкъалэ, Теуцожь, Шэуджэн, Джэджэ, Мыекъопэ районхэм адэсхэм ащыщхэм аIукIагъ.

ЦIыфхэр анахьэу зыгъэгумэ­кIыщтыгъэхэр IофшIэным икъэ­гъотынкIэ, зэIэзэжьынхэмкIэ, сэ­къатныгъэ зиIэ кIэлэцIы­кIу­хэм япсауныгъэ язытет нахьы­шIу шIыгъэнымкIэ IэпыIэгъу афэ­хъугъэным, фермер хъыз­мэтшIапIэм зегъэушъомбгъу­гъэным пае чIыгу Iахьтедзэхэр къафыхэгъэкIыгъэным, киоск­хэр зэрэIуахыжьыхэрэм епхы­гъэу сатыушIыпIакIэхэм ягъэ­псын япхыгъэ Iофыгъохэр ары. ДНТ-у «Восход» зыфиIорэм дэс­хэр псырыкIуапIэм ишIынкIэ къадеIэнхэу къыкIэлъэIугъэх.

ЦIыфхэм зыкъызэрэфагъэзэгъэ Iофыгъо пстэумкIи Премьер-министрэм муниципальнэ образованиехэмрэ министерствэхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIы­кIу­хэм япсауныгъэ изытет на­хьышIу зэрашIыщт шIыкIэм об­щественностым илIыкIохэмрэ ведомствэ зэфэшъхьафхэмрэ зыхэлэжьэщтхэ  зэхэсыгъо шъхьа­фым щытегущыIэнхэу рахъухьагъ.