Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэр

Урысые Iофтхьабзэу «Хьадэгъур зыщащэрэр ошIэмэ, макъэ къэгъэIу!» зыфиIорэм иапэрэ уцугъо изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх. Илъэс къэс ар зэрэ Урысыеу щызэхащэ. Наркоманием тхьамыкIагъоу къыздихьыхэрэр цIыфхэм нахь алъыгъэIэсыгъэнхэр ары Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр.

l_ssaddictionx1200Апэрэ уцугъом къыкIоцI республикэм щыпсэурэ нэбгырэ 78-мэ наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм лъыплъэрэ Федеральнэ къулыкъум зыкъыфагъэзагъ.

Наркотикым пыщэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу­нхэм епхыгъэ упчIэхэр ары нахьыбэм къатыгъэр. ЗэкIолIэнхэ алъэкIыщт IэзэпIэ учреждениехэр республикэм итхэмэ, зыщыщыр къымыIоу цIыфыр агъэхъужьын амал щыIэмэ, фэмыеу рагъэзи къащагъэм еIэзэщтхэмэ, зэтегъэуцожьын гупчэхэр тиIэхэмэ къыкIэупчIагъэх. Наркотиче­скэ ыкIи психотропнэ веществохэм зэряшъохэрэм ыкIи зэрагъэзекIохэрэм афэгъэхьыгъэхэуи къулыкъум зыкъы­фагъэзагъ.

ЗэхъокIыныгъэхэр анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэхэр синтетическэ наркотикхэр («соли», «спайс» зыфаIохэрэр) агъэфедэн фимытынхэу, ахэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIоным хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр лъыплъэнхэр ары. Мыхэм яшъогъэ цIыфхэр къызэрэпшIэщтхэр, ахэм къащышIын ылъэкIыщтыр ыкIи синтетическэ наркотикхэр зыщэрэм пшъэдэкIыжь ыхьыщтмэ джащ фэдэу цIыфхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэ упчIэхэм ащыщых.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, гущыIэгъу зафэхъухэ уж наркотикым пыщэгъэ нэбгыри 8-мэ загъэ­хъужьынэу фаехэу хъугъэ.

Наркоконтролым икъулыкъоу АР-м щыIэм Iофтхьабзэр зыщыкIогъэ уахътэм къыкIоцI наркотикхэр хэбзэнчъэу агъэзекIуагъэу гъогогъуи 10 ыгъэунэфыгъ.

Синтетическэ наркотикхэр бэ хъоу Мыекъуапэ зэрэ­щаIыгъыгъэм фэгъэхьыгъэу уголовнэ IофитIу къызэIуахыгъ. Къалэу Мыекъуапэ, Кощхьэблэ ыкIи Мыекъопэ районхэм ащыпсэухэрэм административнэ хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъэу протоколи 3 афызэхагъэ­уцуагъ.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзе­кIонхэм лъыплъэрэ Федеральнэ къулыкъум къыIэкIэ­хьэ­гъэ къэбархэр джырэ уахътэ еуп­лъэкIух.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ къулыкъум ипресскуп.