Яухьазырыныгъэ осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо фэхъуи, джырэблагъэ команднэ-штабнэ егъэджэнхэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Ахэм алъыплъагъ УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иинспектор шъхьаIэу, полицием игенерал-майорэу Игорь Романовскэр. Iофтхьабзэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу, полицием игенерал-майорэу Александр Речицкэм.

2(30)-800x600

МВД-м икъулыкъушIэхэм анэмыкIэу егъэджэнхэм алъып­лъагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие, УФ-м щынэ­гъон­чъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ Республи­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, УФ-м ошIэ-дэмы­шIэ IофхэмкIэ и Министерствэ АР-мкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ыкIи бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ялIыкIохэр.

Егъэджэнхэм пшъэрылъэу яIагъэр АР-м и МВД иподразделениехэр ыкIи районхэм ячIыпIэ отделхэр псынкIэу ыкIи яIо зэхэлъэу зекIонхэр ары.

18(3)-800x600Практическэ егъэджэнхэм МВД-м ихэушъхьафыкIыгъэ под­разделениехэр ыкIи исводнэ отрядхэр хэлэжьагъэх. Ахэм зэкIэми ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ, пшъэрылъэу къа­фагъэуцугъэр дэх имыIэу агъэцэкIагъ. Команднэ-штабнэ егъэджэнхэм зэфэхьысыжь шъхьаIэу афэхъугъэмкIэ, ичIы­пIэхэр ыкIи ипсэуалъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм Адыгэ Республикэр фэхьазыр.

Iофтхьабзэм икIэуххэр зэфа­хьысыжьхэзэ пащэхэм къызэра­IуагъэмкIэ, МВД-м икъулыкъу­шIэхэм пшъэрылъэу къафагъэ­уцугъэхэр дэгъоу агъэцэкIагъ ыкIи ахэм ухьазырыныгъэу къа­-гъэ­лъэгъуагъэм осэшIу фашIыгъ.

КIарэ Фатим.

13(5)-800x600